Nyhetsbrev, 2022-11-29

Nyheter inom redovisning och skatt m.m.

Vi är nu efter en tids uppehåll tillbaka med våra uppskattade nyhetsbrev. Vi tar i detta nyhetsbrev upp  regeringens budget men också vad som är bra att änka på inför årsskiftet – årsskiftesplanering. Vi lyfter även en del representationsfrågor i anslutning till juletid.

Budgeten

Finansministern konstaterade när det gäller det ekonomiska läget att vi har hög inflation (9,7% september) och att vi går in i en lågkonjunktur med osäkerhet i världen med sviktande tillväxt, vilket så klart färgade av sig på den lagda budgeten.

Sammantaget har regeringen ändå fått till 35 miljarder kr i totalt reformutrymme så här långt.

I juni beslutade riksdagen om att införa en ny modell för reseavdrag. Det var en avståndsbaserad skattereduktion – där man tittar mer på avstånd än färdsätt, vilket skulle bli den nya modellen från 2023.

Den nya modellen synes nu gå i graven, då den nya regeringen föreslår att vårt nuvarande system ska bestå, men med höjda avdragsnivåer.

Nuvarande reseavdragsmodell behålls, samtidigt som det befintliga avdraget stärks genom höjda schablonbelopp:

Avdraget för förmånsbilar som är rena elbilar höjs inte enligt förslaget, utan ligger kvar på 9,50 kr/mil.

Bensin och dieselbilar hamnar alltså på samma schablonbelopp, enligt förslaget.

För en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på ca 4 700 kr mer jämfört med modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Jobbskatteavdraget har förstärkts vid flera tillfällen samtidigt som motsvarande skattesänkning inte har gjorts för äldre. Idag är jobbskatteavdraget för äldre personer lägre än för yngre personer med arbetsinkomster som överstiger 30 000 kr per månad.

Regeringen föreslår att jobbskatteavdraget förstärks för personer som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år.

Regeringen satsar på åtgärder för energieffektivisering. Bland annat vill man införa ett ekonomiskt investeringsbidrag för konvertering av uppvärmningssystem och energieffektiviserande renovering av småhus som idag värms med direktverkande el eller gas. Investeringsbidraget ska administreras av Länsstyrelserna med stöd av Boverket. Regeringen föreslår åtgärder för energieffektivisering på ca 1,2 miljarder kronor under perioden 2023–2025.

Ikraftträdande

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

I övrigt presenterades en del förslag i budgetpropositionen som inte är skarpa – sk aviseringar. Regeringen avser att återkomma med färdiga lagförslag på nedan aviseringar senare.

Solceller – höjd skattereduktion

Regeringen föreslår att skattereduktionen vid installation av solceller höjs från 15% till 20%.

1 januari 2021 infördes skattereduktion för grön teknik (det så kallade gröna avdraget). Privatpersoner kan få skattereduktion vid installation av viss typ av grön teknik: solcellssystem, system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkt till elfordon.

Skattereduktion ges för både material och arbetskostnad och uppgår inklusive moms till:

Skattereduktion för grön teknik ges med högst 50 000 kr/år.

Regeringen vill avsätta ca 5,8 miljarder kr för att de tillfälligt höjda ersättningsnivåerna och andra lättnader i a-kassereglerna ska gälla även 2023.

Detta var tillfälliga regler som infördes under pandemin och innebar bland annat att taket höjdes till 1 200 kr/dag (från 910 kr/dag) under de första 100 dagarna.

Avsikten är att återkomma med förslag om att lättnaderna ska bli permanenta.

Den som får ladda sin egen bil eller förmånsbil gratis på arbetsplatsen ska enligt dagens regler förmånsbeskattas.

Regeringen aviserar om ett kommande förslag som innebär att förmånen blir skattefri till och med den sista juni 2026.

Något som diskuterats en hel del är den nedsättning av energiskatten som datorhallar har haft sedan 2017, läs bl.a. Amazon, Facebook och Microsoft.

Regeringen meddelar att man avser att slopa nedsättningen från 1 juli 2023.

Regeringen meddelade i ett tidigare pressmeddelande som publicerades 7 november att den klimatbonus som har betalats ut till el- och elhybridbilar slopades 8 november 2022.

Det innebär att sista dagen för att köpa eller beställa en bil med klimatbonus var tisdagen den 8 november. Att bilen kanske inte levereras förrän under 2023 spelar ingen roll men man måste kunna visa för Transportstyrelsen att köpet eller beställningen gjordes senast den 8 november.

Anledningen till det plötsliga slopandet är enligt regeringen att klimatbonusbilar utgör i dag omkring hälften av nybilsförsäljningen av personbilar och finns i de flesta prisklasser. Kostnaden för att äga och köra en klimatbonusbil börjar även vara jämförbar med kostnaden för att äga och köra en bensin- eller dieselbil. Ett statligt stöd är därför inte längre motiverat.

2017 sänktes momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 25 till 12%. 1 juli 2022 sänktes momsen ytterligare, till 6%. Momssänkningarna hade sin bakgrund i att man ville öka viljan att reparera, istället för att köpa nytt.

Regeringen vill nu återställa momsen till 12%. Detta planeras att gälla från 1 april 2023, inte från årsskiftet.

För att förbättra möjligheterna för företag att bedriva forskning och utveckling aviserar regeringen om att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU) bör förstärkas ytterligare.

För personer som arbetar med FoU får avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter sättas ned med 10%. Dessutom ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU.

Enligt nuvarande regler får det sammanlagda avdraget vara högst 600 000 kr per månad. Regeringen anser att detta bör höjas till 1,5 miljoner kr per månad.

Regeringen avser att under våren 2023 återkomma till riksdagen med ett förslag som skall träda i kraft 1 juli 2023.

För att möta de höga drivmedelspriserna aviserar regeringen i höstbudgeten att energiskatten på bensin och diesel bör sänkas under tre år. Energiskatten ska enligt förslaget sänkas med 80 öre per liter utifrån den skatt som skulle ha gällt från och med 1 januari 2023. Inklusive moms sänks priset därmed med 1 kr per liter.

Regeringen avser att återkomma med ett skarpt förslag om sänkt skatt på bensin och diesel senare under hösten.

Regeringen aviserar också att man som ett led i att sänka drivmedelskostnaderna kommer att föreslå att sänka reduktionsplikten från och med 1 januari 2024. Reduktionsplikten handlar om hur mycket förnyelsebart bränsle som tillsätts i diesel.

Den tillfälligt utökade sänkningen på koldioxid- och energiskatt på diesel i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet och som nu gäller till och med 30 juni 2023 vill regeringen förlänga till 31 december 2023.

Årsskiftesplanering

Inför årsskiftet 2022/23 – att tänka på när det gäller framförallt lönenivåer

Högsta kvalificerade årslön för ägare dvs 9,6 ibb (inkomstbasbelopp) uppgår för 2022 till 684.000 kr (avrundat, 57 000kr/månad) för att kvalificera sig för att beräkna gränsbelopp via löneunderlag och gäller för ägare till bolag med totala löner som överstiger ca 4 430 000 kr exkl. den kvalificerande lönen.

För bolag som har löner under denna nivå gäller 6ibb (426 000 kr) + 5% av bolagets totala lönekostnader.

För egenföretagare med enbart egen lön i bolaget gäller 450.000 (avrundat), om företagaren inte vill eller bolaget inte förmår att betala ersättning upp till den sk. brytpunkten – beloppsgränsen mellan kommunal och statlig skatt, vilket ju är det mest skateeffektiva sättet att ta ut ersättning (lön kontra utdelning) på. Lönenivån ovan räcker för att kvalificera sig för löneunderlag som ger ett bättre gränsbelopp än det som schablonregeln ger, 225 000 kr jmf med förenklingsregeln 187 550 kr.

Med anledning av höjd pensionsålder gäller nedan brytpunkter för statlig och kommunal skatt;

För att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst gäller en lön på 572 600 kr, varför man då får betala statlig skatt på den överskjutande delen för de personer som inte fyllt 65 år, men som vill erhålla maximal intjänad pensionsrätt.

Kontakta oss gärna i god tid innan årsskiftet så att korrekt lönebelopp beräknas, särskilt när det gäller löneunderlagberäkning för aktieutdelning. Regelverket säger att lönen för att beräkna gränsbelopp skall vara kontant utbetald under inkomståret. Efter att året gått till ända är det svårare att få till en kontant ersättning med retroaktiv verkan.

Nu är det snart Jul – därför lite aktuella frågeställningar inför det

Representationsgåvor som lämnas i kommersiella sammanhang och som syftar till att inleda eller bibehålla en affärsförbindelse är avdragsgilla med högst 300 kr exklusive moms. Representationsgåvor som ges vid helger eller personliga högtidsdagar anses dock inte vara avdragsgilla utan räknas som personlig generositet.

Reklamgåvor kan vara avdragsgilla även om de ges i juletid. Som reklamgåvor räknas artiklar med ett lågt värde och som har direkt anknytning till givarens sortiment eller tillverkning. Det kan också bestå av  enklare presentartiklar (t ex almanackor, väskor, golfbollar) som är försedda med det givande företagets logotype. Beloppsgränsen för reklamgåvor är 300 kr exklusive moms.

Julbord för kunder och samarbetspartners saknar normalt avdragsrätt. Villkoren för representation anses  inte vara uppfyllda när man bjuder en grupp personer samtidigt – extra tydligt att man då inte haft en affärsförhandling eller liknande. För att räknas som representation krävs ett omedelbart samband med en affärsförhandling eller liknande.

Om företaget anordnar ett event som kundutbildning, seminarium, produktgenomgång eller liknande i samband med julbordet är det möjligt att lyfta moms på måltiden.

Julgåvor till personalen är skattefria bara om de är av mindre värde och ges till samtliga anställda eller en större grupp av de anställda. Reglerna gäller även styrelseledamöter. Julgåvan får enligt Skatteverkets rekommendationer kosta högst 500 kr inklusive moms för att vara skattefri. Den anställde ska beskattas för hela gåvans värde om marknadsvärdet för gåvan överstiger beloppsgränsen. Arbetsgivaravgifter tillkommer i så fall. Gåvan, för att vara skattefri för den anställde, får inte bestå av pengar eller presentkort som kan bytas till pengar.

Lämnas en gåva till välgörande ändamål i de anställdas namn (förutsätter att de anställda godkänt eller begärt det) är den skattepliktig för de anställda. Detta jämställs med att de anställda får pengar som de därefter skänker bort.

Om företaget själv väljer att skänka pengar till ideella föreningar är den skattefri för den anställde, men normalt inte avdragsgill för företaget.

Företaget får lyfta momsen på skattefria julgåvor. Om gåvan överstiger gränsbeloppet och därmed räknas som skattepliktig får företaget däremot inte lyfta någon del av momsen.

Jul- och personalfest går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är inte avdragsgilla. Moms kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person, t ex lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Högst två personalfester per år är avdragsgilla. Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen. Påkostade personalfester kan anses ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svår att dra.

Vid personalfester är även kostnader för de anställdas familjer samt tidigare anställda avdragsgilla inom beloppsgränserna. Med familj menas enligt Skatteverket maka, make, sambo eller motsvarande, samt barn till någon av dessa om de ingår i förälderns hushållsgemenskap.

Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag

Aktieägare räknas som anställda och därmed gäller samma regler för skattefri julklapp som för vanliga anställda. En enskild näringsidkare eller handelsbolagsdelägare anses inte vara anställd. En enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag kan därför inte ”ge” sig själva en skattefri julgåva.

I en enskild firma och handelsbolag utan anställda kan inte heller avdrag för personalfester och annan intern representation göras.

Om vi inte får anledning att återkomma med flera nyheter innan så vill vi med detta nyhetsbrev passa på att önska er alla en;

God Jul och ett Gott Nytt År

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om du har frågor.

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm

Baker Tilly Stockholm KB (svenska medlemsbyrån) är en medlemsbyrå i Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB är en medlemsbyrå i Baker Tilly International. Varje medlemsbyrå är en separat och oberoende juridisk person och företräder sig själv som en sådan. Varken Baker Tilly Sverige AB, eller någon av övriga medlemsbyråer inom Baker Tilly International har något ekonomiskt åtagande för varandras agerande eller ev. påföljder. Varken Baker Tilly Sverige, eller Baker Tilly International, är part i detta uppdragsavtal.

Baker Tilly Stockholm KB is a member firm of Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB is a member firm of Baker Tilly International. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such.  None of Baker Tilly Sverige AB, or any of the other independent member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions.  Neither Baker Tilly Sverige AB, nor Baker Tilly International is part of this agreement/mission.