bakertilly stockholm logo

Nyhetsbrev 2020-03-17

I anslutning Covid 19 som nu verkar lamslå större delen av världen vill vi informera dels lite om vad det stödpaket och de åtgärder som Sveriges regering, Riksbanken och Finansinspektionen rent ekonomiskt innebär och dels vad vi som revisorer och rådgivare kan bidra med för att vara ett stöd för er.

Stödpaketet för svenska företag och jobb;

  • Staten tar över sjuklöneansvaret under två månader; Förslaget innebär att statskassan tar över alla sjuklönekostnader under april och maj 2020, dvs från sjukdag 2-14. Karensdagen har sedan tidigare tagits bort under perioden 11 mars till den 31 maj. Kompensationen görs via skattekontot och innebär en utökning av stödet för höga sjuklönekostnader, vilket bör ge ett snabbt likviditetstillskott hos företagen. Även egenföretagare kompenseras genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14. Läkarintygskravet från dag 8 är även det borttaget sedan tidigare för att minska trycket på sjukvården

 

  • Korttidspermittering; För att företagen skall kunna behålla personal tar staten över en stor del av företagens kostnader under 2020. Kompensationen sker via skattekonto-systemet och förutsätter att det finns ett stödbehov hos företaget. Staten, arbetsgivaren och den anställde delar på kostnaderna för att den anställde går ned i arbetstid. Staten tar 3/4-delar av den kostnaden och den anställde får ut över 90% av sin ordinarie lön. Bestämmelserna föreslås träda ikraft 7 april men tillämpas fr.o.m. den 16 mars. Se tabellen nedan hur det slår
Nivå Arbetstids-minskning Löne-sänkning Arbets-givare Stat Arb.givarens minskade kostnader
1 20 4,0% 1,0% 15,0% -19,0%
2 40 6,0% 4,0% 30,0% -36,0%
3 60 7,5% 7,5% 45,0% -53,0%

 

När det gäller korttidspermittering så är det viktigt att säga att förutsättningen för detta är att löne- och arbetstidssänkningarna har stöd i avtal, dvs att arbetstagare och arbetsgivare är överens om att åtgärden är lämplig för att möta en tillfällig och allvarlig ekonomisk svårighet. Saknas kollektivavtal måste det finnas stöd för korttidspermittering via skriftligt avtal med minst 70% av arbetstagarna. Vidare måste arbetsgivaren ha använt andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader så som ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. Korttidspermittering kommer att omfatta löner upp till 44 000kronor enligt tillväxtverket. Även andra begränsningar finns. Läs mer på www.tillväxtverket.se och https://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/om-forslaget-korttidspermittering/

 

  • Likviditetsförstärkning; Likviditetsförstärkning innebär enbart anstånd med att betala vissa skatter (moms, sociala avgifter och källskatter) med tre månaders skatteinbetalningar som längst under 12 månader – dvs en förskjutning eller anstånd av skatteinbetalningarna. En anståndsavgift utgår med motsvarande 0,3% av anståndsbeloppet per månad. Möjlighet till anstånd gäller fr.o.m. 1 januari 2020 för alla branscher och för de företag som inte misskött sina skatteinbetalningar eller har stora förfallna skatteskulder. Rent praktiskt så är det här en utvidgning av redan gällande anståndsmöjligheter som finns idag vid tillfälliga betalningssvårigheter och söks genom blankett skv 4305.

 

  • Våra kommentarer; När det gäller de två första förslagen så ger de tämligen omedelbara resultatförbättringar och kostnadsminskningar för de företag som nu snabbt ser höga sjuklönekostnader men även för de företag som just nu drabbas av stora inkomstbortfall. När det gäller förslaget om likviditetsförstärkning så är det riktat till livskraftiga företag som tillfälligt befinner sig i en likviditetskris och är inte lämpligt för företag som inte i normala fall har ett positivt kassaflöde och som inte inom en alltför avlägsen framtid ser andra möjligheter till finansiering av verksamheten. Det är viktigt att söka anståndet innan den aktuella skatteskulden förfaller för att inte riskera företrädaransvar för styrelse/VD i ett senare skede.

 

  • Riksbanken och Finansinspektionen (FI); Riksbanken har släppt till medel via banksystemet (500 miljarder) för att säkerställa kreditförsörjningen. Vidare har FI sänkt kravet på bankernas kapitalbuffert till 0% (från 2,5) för att värna en väl fungerande kreditförsörjning till företagen. Tveka inte att se över en tillfällig lånemöjlighet.

 

  • Vad gör Baker Tilly Stockholm; Utöver nyhetsflödet rörande coronaviruset i sig och folkhälsan i stort händer kontinuerligt saker på den ekonomiska fronten som direkt rör oss och er kunder och samarbetspartners. Genom att kontinuerligt vara pålästa om förändringarna och finnas till hands för er för råd är nog det bästa vi kan göra. Många av våra kunder saknar en egen ekonomiavdelning – vi kan där bidra med frågor kring stödåtgärderna och hur man praktiskt går till väga för att ta del av dem vid behov. Många andra frågeställningar dyker också upp när det gäller t.ex. kunder som inte betalar i tid eller går i konkurs.

Tveka inte att höra av er vid frågor. Vi finns inte längre bort än ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm