Våra tjänster

Revision

Mer än bara lagstadgad revision.

Revision

Mer än bara lagstadgad revision.

Revision är en viktig funktion i samhället. Revision innebär i korthet en kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen mot ägare, myndigheter, andra företag, banker och anställda.  Revision utgör ett smörjmedel i affärsrelationer.

Vårt revisionserbjudande är mer än bara lagstadgad revision.

 

Lagstadgad revision
 • En oberoende revision ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer och skapar en trovärdighet åt bolaget och dess verksamhet.
 • En revisionsberättelse blir kvittot på att den informationen som lämnas är kvalitetssäkrad och att bolaget bedriver sin verksamhet på ett seriöst sätt.
 • Vi utför revision effektivt och på ett professionellt sätt och kommunicerar löpande eller i samband med slutrevisionsmöte våra iakttagelser och eventuella förbättringsåtgärder – revisionen skall utöver kvalitetssäkringen ge ytterligare mervärde till företaget och dess ledning.
 • Begär ett affärsförslag från oss
Riskanalysen
 • Risker finns i alla verksamheter. Alla risker kan inte elimineras och utgör en naturlig del av vardagen i ett företagande eller i en organisation.
 • Riskanalysen görs för att man på ett aktivt sätt skall hålla koll på de risker som finns i ett företag och hur allvarliga följderna kan bli om något inträffar. Riskanalysen görs helt enkelt för att redan nu förhindra att problem uppstår eller om de uppstår snabbt ha en plan för att lösa dem.
 • Risker i ett företag eller organisation kan vara av olika slag, de kan vara personella, finansiella, kundrelaterade, tekniska, miljömässiga eller av annat slag.
 • Vi hjälper företag och organisationer att identifiera och förebygga risker och gradera dem i en skala – utefter sannolikhet och konsekvens.
 • Begär ett affärsförslag från oss med en punktinsats och använd oss därefter som ett bollplank för att få en kontinuitet i er riskhantering.
Testa den intern kontrollen – en analys
 • En analys av den interna kontrollen i ett bolag visar på hur effektiva rutinerna är i företaget. Det finns många rutiner i en verksamhet och ofta hänger de ihop, det kan exempelvis vara frågan om inköpsrutiner, försäljningsrutiner, prissättning och kalkylering eller lönerutiner.
 • En rutinbeskrivning är viktig ur flera aspekter, men om man inte följer upp med kontroller så att den verkligen följs så är den inte mycket värd.
 • Analysen ger svar på var rutiner brister och vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka rutinerna så att inga väsentliga fel förblir oupptäckta.
 • Begär ett affärsförslag innefattande en genomgång av aktuella rutiner med en rapport och en åtgärdsplan.
Redovisning

Ryggraden för Dina beslut.

Redovisning

Ryggraden för Dina beslut.

En välordnad redovisning är grunden för att Du som företagare skall kunna fatta korrekta beslut om Ditt företags framtid. Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att hantera företagets bokföring. Vi diskuterar och bestämmer tillsammans vilka moment du vill göra och vilka moment du vill att vi ska göra. Genom att använda moderna molnbaserade lösningar är det enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt.

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Löpande bokföring och avstämningar– vår bastjänst inom Redovisning

 • Vi hjälper dig att hantera den löpande bokföringen i ett av våra utvalda molnbaserade system.
 • Du väljer att göra vissa moment men vi håller i den löpande bokföringen och avstämningen. Vi har funnit att det är ett vinnande koncept.
 • Vi upprättar och lämnar skattedeklarationer och kommunicerar de rapporter du vill ha och med den periodicitet Du önskar.
 • Vi erbjuder analys och uppföljning av rapporteringen som en tilläggstjänst. Med den får du hjälp att fatta korrekta beslut i din vardag som företagare.
 • All kommunikation och rapportering sker via vår Portaltjänst för säker hantering.
 • För redovisningstjänsterna betalar du ett fast pris per månad.
Rådgivning

En naturlig del i vår vardag.

Rådgivning

En naturlig del i vår vardag.

Vi ser rådgivningen som en naturlig del när vi tillhandahåller revisions- och redovisningstjänster. Vår vardag är att hjälpa företagaren, företag och organisationer för att på bästa sett följa och ta del av de regelverk, krav och möjligheter som finns och står till buds. Genom mångårig erfarenhet har vi samlat på oss en gedigen kunskapsmassa, vilken vi gärna delar med oss av.

Avspark – en guidning till dig som funderar på ett liv som företagare
 • Vilken företagsform är bra för mig
 • Vilka regler gäller
 • Redovisning, skatt och moms – vad skall jag tänka på
 • Kapitalkrav och budgets
 • Vi erbjuder dig ett fritt och förutsättningslöst första möte där vi bjuder på vår kompetens
 • Vi vill guida dig som nyföretagare och erbjuder dig förmånligt pris för våra tjänster i din uppstartsfas. Vi vill bygga relationer.
Företagsombildning
 • För dig som bedriver verksamhet i enskild firma eller handelsbolag
 • Skattemässiga konsekvenser vid nuvarande företagsform
 • Förstå vad som gäller vid en övergång till aktiebolagsform
 • Vi utför först en analys om en ombildning är möjlig och vilka konsekvenser som blir eller kan bli följden av en ombildning
 • Vi biträder vid genomförande av en ombildning och den skattemässiga hanteringen därefter
Nyckeltalsanalysen
 • Om du vill veta hur ditt företag mår finansiellt är detta en tjänst för dig
 • I nyckeltalsanalysen ges en överblick av företagets finansiella status
 • Vi presenterar nyckeltal som gäller för din bransch, vilka nivåer som är bra och vilka som behöver förbättras
 • Benchmarking mot konkurrenter och din bransch
 • Nyckeltalsanalysen ger en förståelse för de viktigaste nyckeltalen så att företaget kan prioritera rätt frågor framåt, tex. alternativa sätt att finansiera tillgångar, anställa egen personal eller hyra in underkonsulter, lagerhållning.
 • Kontakta oss för att veta mer om nyckeltal och Nyckeltalsanalysen
Lösa ut eller ta in delägare
 • Vi biträder ofta i samband med att en delägare av olika orsaker skall lämna företaget och sitt ägande där, men lika ofta när företagare vill ta in flera ägare. Ofta kan det vara en kombination och i samband med en succession i företaget. Det kan röra sig om externa personer som skall komma in som delägare men även personal.
 • Det finns många skattemässiga och civilrättsliga aspekter att ha i åtanke när man gör ägarförändringar och på vilka villkor det kan ske.
 • De skattemässiga aspekterna kan få stora konsekvenser
 • Vi går igenom och analyserar och lägger därefter fram ett förslag och en handlingsplan.
 • Vi biträder i samband med genomförandet och ser till så att korrekta avtal och protokoll tas fram.
Förvärv och ägarskiften – stöd och planering
 • Förvärv av en rörelse eller en fastighet kräver att många områden analyseras, t.ex. skattekonsekvenser, redovisningsregelverk och finansieringsmöjligheter.
 • Andra frågor i samband med förvärv eller försäljning kan gälla paketering av verksamheter eller verksamhetsområden, fastigheter m.m.
 • Vi stöttar genom alla faser;
 • Innan förvärvet – Viktigt att analysera förvärvsobjektet genom en s.k. finansiell due-diligence eller på svenska ”företagsbesiktning”.
 • Under förvärvet – Stötta och tolka avtal innan avtalsskrivning så att du får avsett utfall av transaktionen.
 • Efter förvärvet – Upprättande av förvärvsanalyser, korrekt värdering av tillgångar och skulder, tillträdesbalanser med ev. justering av köpeskillingar.
Företagsvärdering eller värdeindikator
 • Det finns mycket att väga in när man värderar företag. Beräkning av framtida avkastning ofta baserat på historisk avkastning.
 • Vid värdering utgår man ofta från framtida kassaflöden med utgångspunkt för det resultat som företaget beräknas generera justerat för kostnader som inte medför kassaflöde, t.ex. avskrivningar.
 • Beroende på vilken verksamhet som bedrivs krävs olika stort rörelsekapital. Lagerhållning kräver ett högre rörelsekapital. Storleken på rörelsekapitalet påverkar värderingen. Ett högre rörelsekapital gör det ofta dyrare för köparen då det krävs finansiella muskler.
 • Ytterligare aspekter är strukturkapital – de anställda, deras kunskaper och kompetenser samt även hur väl dessa är dokumenterade genom arbetsbeskrivningar. Det är viktigt för en köpare att veta att kunskapen och kompetensen finns kvar även efter förvärvet.
 • Vi har kompetensen att utföra företagsvärderingar inom vårt kundsegment.
 • Vi kan även bistå med en översiktlig uppskattning av ett företags värde – vi kallar den för ”värdeindikatorn”.
Skatt och moms

Skatteeffektivitet och rätt moms

Skatt och moms

Skatteeffektivitet och rätt moms

Med en bra skattestrategi kan man öka sina möjligheter till god lönsamhet. Skattereglerna förändras kontinuerligt och det krävs att man är väl insatt i regelverket för att nå det bästa utfallet.

Skatt- och skatterådgivning

 • En stor del av vårt arbete är att se till att våra kunder följer regelverket, men också att man utnyttjar möjligheterna som finns för att uppnå skatteeffektivitet.
 • Det gäller att hitta de bästa skattelösningarna för din verksamhet, samtidigt som integritet, etik och alla parters goda rykte upprätthålls.
 • Vi ser både till den enskilde individen, företagaren, och företaget. Det är ofta i familjeföretag och entreprenörsföretag som vi kan hjälpa till att göra skillnad, att skapa mervärde i skattefrågor.
 • Moms är ytterligare ett komplicerat område och en egen disciplin inom skatt. Vi har ett brett kunnande inom moms när det gäller de allmänna frågorna. I vårt breda nätverk har vi knutit särskilda momsexperter för de mer komplicerade frågeställningarna.
 • Det är bra att tillhöra ett större nätverk.
Årsbokslut och årsredovisning

En tjänst vid räkenskapsårets slut

Årsbokslut och årsredovisning

En tjänst vid räkenskapsårets slut

Årsbokslut och årsredovisning– våra tjänster när räkenskapsåret är slut

 • Vi hjälper dig att upprätta årsbokslutet och planerar för exempelvis lämplig aktieutdelning tillsammans med ägarna. I mindre företag ser vi värdet av samspelet mellan ägare och företag
 • I samband med årsbokslutet görs även skattemässiga överväganden för att nå den bästa skattesituation för ägare och företag efter givna förutsättningar.
 • Årsredovisning och inkomstdeklaration upprättar vi när årsbokslutet är klart.
Center of excellence

Controllerfunktion i miniformat

Center of excellence

Controllerfunktion i miniformat

Koncernredovisning och rapportering – Är ditt företag i behov av att upprätta koncernredovisning och om du önskar figursydda rapporter

 • I de fall företaget enligt legala krav eller på grund av andra externa krav från exempelvis bank och kreditgivare behöver upprätta koncernredovisning så har vi en tjänst för det.
 • Vi upprättar koncernredovisning såväl som koncernårsredovisning. I en koncernredovisning ser man till hela företagsgruppen som helhet och tar hänsyn till minoritetsägares intressen, interna mellanhavanden, köp- och försäljningar och internvinster inom företagsgruppen.
 • Vi kan även hjälpa till att upprätta ett rapportpaket för månadsrapportering, VD-rapporter eller styrelserapporter samt vara ett stöd för styrelse eller VD.
 • Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper även till med mer individuellt anpassade rapporter för verksamheter som kräver det.
 • Tjänsten ”Center of excellence” är kort sagt en controllerfunktion i miniformat

 

Löneadministration och HR

Rätt lön – en viktig funktion

Löneadministration och HR

Rätt lön – en viktig funktion

Löneadministration och HR– för dig som vill ha hjälp med lönehanteringen, men inte bara det. Vår Lön och HR-tjänst är ett eget affärsområde

 • Att lönen blir rätt är viktigt. Det vet alla som har anställd personal. Om ditt företag behöver hjälp med löneadministration finns vi vid företagets sida. Våra erfarna lönekonsulter i lönegruppen hjälper till med att säkerställa att företaget betalar rätt lön och ersättning med rätt skatteavdrag till medarbetarna utefter de anställningsavtal och kollektivavtal som vid var tid gäller.
 • Lönerapportering och lönespecifikationer sker i enlighet med GDPR
 • Arbetsgivardeklarationerna upprättas och lämnas månadsvis av oss
 • Våra konsulter kan hjälpa till att utveckla företagets HR-processer för bästa effektivitet och ändamålsenlighet.
 • Vi kan ge råd kring personalhandböcker, vad de skall innehålla och utformas så att personalen vet vad som gäller. Tydlighet är alltid bra.
 • Vi ser till så att lagar och regler inom HR-området följs.

 

Revision

Mer än bara lagstadgad revision.

Revision är en viktig funktion i samhället. Revision innebär i korthet en kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen mot ägare, myndigheter, andra företag, banker och anställda.  Revision utgör ett smörjmedel i affärsrelationer.

Vårt revisionserbjudande är mer än bara lagstadgad revision.

 

Lagstadgad revision
 • En oberoende revision ökar avsevärt möjligheterna att göra affärer och skapar en trovärdighet åt bolaget och dess verksamhet.
 • En revisionsberättelse blir kvittot på att den informationen som lämnas är kvalitetssäkrad och att bolaget bedriver sin verksamhet på ett seriöst sätt.
 • Vi utför revision effektivt och på ett professionellt sätt och kommunicerar löpande eller i samband med slutrevisionsmöte våra iakttagelser och eventuella förbättringsåtgärder – revisionen skall utöver kvalitetssäkringen ge ytterligare mervärde till företaget och dess ledning.
 • Begär ett affärsförslag från oss
Riskanalysen
 • Risker finns i alla verksamheter. Alla risker kan inte elimineras och utgör en naturlig del av vardagen i ett företagande eller i en organisation.
 • Riskanalysen görs för att man på ett aktivt sätt skall hålla koll på de risker som finns i ett företag och hur allvarliga följderna kan bli om något inträffar. Riskanalysen görs helt enkelt för att redan nu förhindra att problem uppstår eller om de uppstår snabbt ha en plan för att lösa dem.
 • Risker i ett företag eller organisation kan vara av olika slag, de kan vara personella, finansiella, kundrelaterade, tekniska, miljömässiga eller av annat slag.
 • Vi hjälper företag och organisationer att identifiera och förebygga risker och gradera dem i en skala – utefter sannolikhet och konsekvens.
 • Begär ett affärsförslag från oss med en punktinsats och använd oss därefter som ett bollplank för att få en kontinuitet i er riskhantering.
Testa den intern kontrollen – en analys
 • En analys av den interna kontrollen i ett bolag visar på hur effektiva rutinerna är i företaget. Det finns många rutiner i en verksamhet och ofta hänger de ihop, det kan exempelvis vara frågan om inköpsrutiner, försäljningsrutiner, prissättning och kalkylering eller lönerutiner.
 • En rutinbeskrivning är viktig ur flera aspekter, men om man inte följer upp med kontroller så att den verkligen följs så är den inte mycket värd.
 • Analysen ger svar på var rutiner brister och vilka åtgärder som behöver vidtas för att stärka rutinerna så att inga väsentliga fel förblir oupptäckta.
 • Begär ett affärsförslag innefattande en genomgång av aktuella rutiner med en rapport och en åtgärdsplan.

Redovisning

Ryggraden för Dina beslut.

En välordnad redovisning är grunden för att Du som företagare skall kunna fatta korrekta beslut om Ditt företags framtid. Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper dig gärna att hantera företagets bokföring. Vi diskuterar och bestämmer tillsammans vilka moment du vill göra och vilka moment du vill att vi ska göra. Genom att använda moderna molnbaserade lösningar är det enkelt att dela på arbetsuppgifterna så att helhetslösningen blir så effektiv som möjligt.

Din redovisning blir inte ett nödvändigt ont, utan ett korrekt beslutsunderlag.

Löpande bokföring och avstämningar– vår bastjänst inom Redovisning

 • Vi hjälper dig att hantera den löpande bokföringen i ett av våra utvalda molnbaserade system.
 • Du väljer att göra vissa moment men vi håller i den löpande bokföringen och avstämningen. Vi har funnit att det är ett vinnande koncept.
 • Vi upprättar och lämnar skattedeklarationer och kommunicerar de rapporter du vill ha och med den periodicitet Du önskar.
 • Vi erbjuder analys och uppföljning av rapporteringen som en tilläggstjänst. Med den får du hjälp att fatta korrekta beslut i din vardag som företagare.
 • All kommunikation och rapportering sker via vår Portaltjänst för säker hantering.
 • För redovisningstjänsterna betalar du ett fast pris per månad.

Rådgivning

En naturlig del i vår vardag.

Vi ser rådgivningen som en naturlig del när vi tillhandahåller revisions- och redovisningstjänster. Vår vardag är att hjälpa företagaren, företag och organisationer för att på bästa sett följa och ta del av de regelverk, krav och möjligheter som finns och står till buds. Genom mångårig erfarenhet har vi samlat på oss en gedigen kunskapsmassa, vilken vi gärna delar med oss av.

Avspark – en guidning till dig som funderar på ett liv som företagare
 • Vilken företagsform är bra för mig
 • Vilka regler gäller
 • Redovisning, skatt och moms – vad skall jag tänka på
 • Kapitalkrav och budgets
 • Vi erbjuder dig ett fritt och förutsättningslöst första möte där vi bjuder på vår kompetens
 • Vi vill guida dig som nyföretagare och erbjuder dig förmånligt pris för våra tjänster i din uppstartsfas. Vi vill bygga relationer.
Företagsombildning
 • För dig som bedriver verksamhet i enskild firma eller handelsbolag
 • Skattemässiga konsekvenser vid nuvarande företagsform
 • Förstå vad som gäller vid en övergång till aktiebolagsform
 • Vi utför först en analys om en ombildning är möjlig och vilka konsekvenser som blir eller kan bli följden av en ombildning
 • Vi biträder vid genomförande av en ombildning och den skattemässiga hanteringen därefter
Nyckeltalsanalysen
 • Om du vill veta hur ditt företag mår finansiellt är detta en tjänst för dig
 • I nyckeltalsanalysen ges en överblick av företagets finansiella status
 • Vi presenterar nyckeltal som gäller för din bransch, vilka nivåer som är bra och vilka som behöver förbättras
 • Benchmarking mot konkurrenter och din bransch
 • Nyckeltalsanalysen ger en förståelse för de viktigaste nyckeltalen så att företaget kan prioritera rätt frågor framåt, tex. alternativa sätt att finansiera tillgångar, anställa egen personal eller hyra in underkonsulter, lagerhållning.
 • Kontakta oss för att veta mer om nyckeltal och Nyckeltalsanalysen
Lösa ut eller ta in delägare
 • Vi biträder ofta i samband med att en delägare av olika orsaker skall lämna företaget och sitt ägande där, men lika ofta när företagare vill ta in flera ägare. Ofta kan det vara en kombination och i samband med en succession i företaget. Det kan röra sig om externa personer som skall komma in som delägare men även personal.
 • Det finns många skattemässiga och civilrättsliga aspekter att ha i åtanke när man gör ägarförändringar och på vilka villkor det kan ske.
 • De skattemässiga aspekterna kan få stora konsekvenser
 • Vi går igenom och analyserar och lägger därefter fram ett förslag och en handlingsplan.
 • Vi biträder i samband med genomförandet och ser till så att korrekta avtal och protokoll tas fram.
Förvärv och ägarskiften – stöd och planering
 • Förvärv av en rörelse eller en fastighet kräver att många områden analyseras, t.ex. skattekonsekvenser, redovisningsregelverk och finansieringsmöjligheter.
 • Andra frågor i samband med förvärv eller försäljning kan gälla paketering av verksamheter eller verksamhetsområden, fastigheter m.m.
 • Vi stöttar genom alla faser;
 • Innan förvärvet – Viktigt att analysera förvärvsobjektet genom en s.k. finansiell due-diligence eller på svenska ”företagsbesiktning”.
 • Under förvärvet – Stötta och tolka avtal innan avtalsskrivning så att du får avsett utfall av transaktionen.
 • Efter förvärvet – Upprättande av förvärvsanalyser, korrekt värdering av tillgångar och skulder, tillträdesbalanser med ev. justering av köpeskillingar.
Företagsvärdering eller värdeindikator
 • Det finns mycket att väga in när man värderar företag. Beräkning av framtida avkastning ofta baserat på historisk avkastning.
 • Vid värdering utgår man ofta från framtida kassaflöden med utgångspunkt för det resultat som företaget beräknas generera justerat för kostnader som inte medför kassaflöde, t.ex. avskrivningar.
 • Beroende på vilken verksamhet som bedrivs krävs olika stort rörelsekapital. Lagerhållning kräver ett högre rörelsekapital. Storleken på rörelsekapitalet påverkar värderingen. Ett högre rörelsekapital gör det ofta dyrare för köparen då det krävs finansiella muskler.
 • Ytterligare aspekter är strukturkapital – de anställda, deras kunskaper och kompetenser samt även hur väl dessa är dokumenterade genom arbetsbeskrivningar. Det är viktigt för en köpare att veta att kunskapen och kompetensen finns kvar även efter förvärvet.
 • Vi har kompetensen att utföra företagsvärderingar inom vårt kundsegment.
 • Vi kan även bistå med en översiktlig uppskattning av ett företags värde – vi kallar den för ”värdeindikatorn”.

Skatt och moms

Skatteeffektivitet och rätt moms

Med en bra skattestrategi kan man öka sina möjligheter till god lönsamhet. Skattereglerna förändras kontinuerligt och det krävs att man är väl insatt i regelverket för att nå det bästa utfallet.

Skatt- och skatterådgivning

 • En stor del av vårt arbete är att se till att våra kunder följer regelverket, men också att man utnyttjar möjligheterna som finns för att uppnå skatteeffektivitet.
 • Det gäller att hitta de bästa skattelösningarna för din verksamhet, samtidigt som integritet, etik och alla parters goda rykte upprätthålls.
 • Vi ser både till den enskilde individen, företagaren, och företaget. Det är ofta i familjeföretag och entreprenörsföretag som vi kan hjälpa till att göra skillnad, att skapa mervärde i skattefrågor.
 • Moms är ytterligare ett komplicerat område och en egen disciplin inom skatt. Vi har ett brett kunnande inom moms när det gäller de allmänna frågorna. I vårt breda nätverk har vi knutit särskilda momsexperter för de mer komplicerade frågeställningarna.
 • Det är bra att tillhöra ett större nätverk.

Årsbokslut och årsredovisning

En tjänst vid räkenskapsårets slut

Årsbokslut och årsredovisning– våra tjänster när räkenskapsåret är slut

 • Vi hjälper dig att upprätta årsbokslutet och planerar för exempelvis lämplig aktieutdelning tillsammans med ägarna. I mindre företag ser vi värdet av samspelet mellan ägare och företag
 • I samband med årsbokslutet görs även skattemässiga överväganden för att nå den bästa skattesituation för ägare och företag efter givna förutsättningar.
 • Årsredovisning och inkomstdeklaration upprättar vi när årsbokslutet är klart.

Center of excellence

Controllerfunktion i miniformat

Koncernredovisning och rapportering – Är ditt företag i behov av att upprätta koncernredovisning och om du önskar figursydda rapporter

 • I de fall företaget enligt legala krav eller på grund av andra externa krav från exempelvis bank och kreditgivare behöver upprätta koncernredovisning så har vi en tjänst för det.
 • Vi upprättar koncernredovisning såväl som koncernårsredovisning. I en koncernredovisning ser man till hela företagsgruppen som helhet och tar hänsyn till minoritetsägares intressen, interna mellanhavanden, köp- och försäljningar och internvinster inom företagsgruppen.
 • Vi kan även hjälpa till att upprätta ett rapportpaket för månadsrapportering, VD-rapporter eller styrelserapporter samt vara ett stöd för styrelse eller VD.
 • Våra erfarna redovisningskonsulter hjälper även till med mer individuellt anpassade rapporter för verksamheter som kräver det.
 • Tjänsten ”Center of excellence” är kort sagt en controllerfunktion i miniformat

 

Löneadministration och HR

Rätt lön – en viktig funktion

Löneadministration och HR– för dig som vill ha hjälp med lönehanteringen, men inte bara det. Vår Lön och HR-tjänst är ett eget affärsområde

 • Att lönen blir rätt är viktigt. Det vet alla som har anställd personal. Om ditt företag behöver hjälp med löneadministration finns vi vid företagets sida. Våra erfarna lönekonsulter i lönegruppen hjälper till med att säkerställa att företaget betalar rätt lön och ersättning med rätt skatteavdrag till medarbetarna utefter de anställningsavtal och kollektivavtal som vid var tid gäller.
 • Lönerapportering och lönespecifikationer sker i enlighet med GDPR
 • Arbetsgivardeklarationerna upprättas och lämnas månadsvis av oss
 • Våra konsulter kan hjälpa till att utveckla företagets HR-processer för bästa effektivitet och ändamålsenlighet.
 • Vi kan ge råd kring personalhandböcker, vad de skall innehålla och utformas så att personalen vet vad som gäller. Tydlighet är alltid bra.
 • Vi ser till så att lagar och regler inom HR-området följs.