bakertilly stockholm logo

Nyhetsbrev 2024-06-06

Till våra kunder och samarbetspartners

Sommaren närmar sig, men nyhetsflödet fortsätter ännu en tid att flöda in. Innan vi alla går på ledighet vill vi informera om några högaktuella nyheter.

Utredningsförslaget till nya 3:12-regler, presenterades den 3 juni 2024

Redan i maj 2022 fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning av gällande regler med målsättningen att komma med förslag på förenklingar. Tilläggsdirektiv har vidare lämnats av den nya regeringen med uppgift om att bl.a. ytterligare främja entreprenörskap och underlätta ägarskiften.

Utredningens huvudförslag går ut på att förenkla beräkningen av det gränsbelopp som avgör hur stor del av en utdelning och kapitalvinst som skall beskattas till 20% i fåmansföretag, samt hur dessa regler kan förenklas. En kvalificerad bedömning är att de nya reglerna kan träda ikraft tidigast den 1 januari 2026.

Ändrade beräkningsregler;

Idag gäller en förenklingsregel och en huvudregel för beräkning av gränsbeloppet. I förslaget förändras detta till en gemensam regel, där det föreslås ett grundbelopp som motsvarar fyra inkomstbasbelopp (ca 305tkr), fördelat på andelarna i företaget. Delägare som äger andelar i fler än ett företag får beräkna grundbelopp i varje företag, men begränsas till maximalt ett helt grundbelopp per individ, dvs maximalt 4 inkomstbasbelopp.

Utöver grundbeloppet får ett lönebaserat utrymme tillgodoräknas ägarens gränsbelopp, vilket alltjämt är 50% av kontant utbetalda bruttolöner i bolaget och dess dotterbolag och fördelas på delägarens andelar i bolaget. Ett avdrag skall dock göras för varje delägare motsvarande åtta inkomstbasbelopp (ca 610tkr), avdraget görs före kvoteringen med 50%.

Dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav om 4% i ägande föreslås tas bort, vilket innebär att alla delägare kan få samma möjlighet att tillgodoräkna sig ett lönebaserat utrymme. Vidare kvarstår takbeloppet att det lönebaserade utrymmet maximalt kan uppgå till 50 ggr den egna eller närståendes lön. Tar delägare eller närstående inte ut någon lön blir det således inget löneunderlag.

Ändrade uppräkningar;

I dagens system finns en uppräkning av dels omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet av andelarna) med statslåneräntan + 9%, dels sparade gränsbelopp med statslåneräntan + 3%.  Uppräkning av omkostnadsbeloppet kvarstår, men bara för omkostnadsbelopp som överstiger 100tkr. Uppräkning av sparade gränsbelopp utgår, men kompenseras enligt utredningen av det högre grundbeloppet.

Ändrade takbelopp;

I nuvarande regelverk finns det två takbelopp med avseende på hur stor del av utdelning respektive realisationsvinst som maximalt skall tas upp under inkomstslaget tjänst. Takbeloppen är olika beroende på utdelning eller realisationsvinst och även med avseende på tidsaxeln, där man vid utdelningar enbart ser till beskattningsårets utdelning och vid realisationsvinster ser till försäljningar under en femårsperiod.

Det nya förslaget innebär att de olika takbeloppen slås ihop till ett gemensamt takbelopp om 90 inkomstbasbelopp, som skall gälla både för utdelning och kapitalvinster och för beskattningsåret samt de två föregående beskattningsåren, för delägaren och dennes närstående.

Ändrad karenstid;

Generell sänkning av karenstiderna föreslås ske med 1 år, från 5 år till 4 år och har bl.a. betydelse för när en andel upphör att vara kvalificerad efter att en andelsägare har slutat att vara verksam i betydande omfattning i bolaget och vid bedömning av utomståenderegeln.

Ändrade kvalifikationsregler;

Ett snävare närståendebegrepp där syskonkretsen inklusive syskons make och barn inte räknas som närstående föreslås.

Tidigare koncerndefinition, dvs att ett moderbolag måste äga mer än 50% för att tillgodoräkna sig löneunderlag i dotterbolaget ändras till den civilrättsliga definitionen. Dotterföretagsdefinitionen för handelsbolag föreslås vara kvar.

Utomståenderegeln fastställs till att minst 30% ägande krävs av utomstående – införs i lagtext.

Fåmansföretag skall varje år föreslås lämna kontrolluppgift för fysiska personer om aktieinnehav, hur stor andel av totala andelar samt eventuella förändringar i aktieinnehavet under året.

Våra reflektioner kring förslaget

Bra med förenklingar och positivt att fler kommer ha möjligheter att kunna utnyttja löneunderlag vid beräkning av gränsbelopp. Samtidigt finns det delägare med mindre löneunderlag som kommer att missgynnas med hänsyn till det avdrag om åtta inkomstbasbelopp som införs. Även den slopade uppräkningen av outnyttjade utdelningsutrymmen blir en försämring för de som har stora sparade gränsbelopp.

Vi får nu tillbaka en ny form av aktieägarregister i Sverige – integritetsaspekten är viktig här.

Än så länge är detta bara ett förslag men ändå bra att få veta i vilken riktning en förändring av lagstiftningen kan få på lite sikt. Vi får säkert anledning att återkomma i frågan och med lite exemplifierande beräkningar.

Slopade krav på arkivering av digitaliserade papperskvitton

Riksdagen har nu beslutat att räkenskapsmaterial som kvitton och fakturor inte längre behöver sparas i pappersform om de digitaliserats. Lagändringen träder ikraft den 1 juli 2024.

I praktiken innebär beslutet följande;

  • Företag och organisationer kan nu skanna och digitalisera kvitton och fakturor och förvara de digitala kopiorna i stället för att behålla de fysiska pappersdokumenten (tidigare i 3år)
  • De digitaliserade dokumenten måste lagras på säkert sätt och vara tillgängliga under den tid som lagen kräver, vanligtvis sju år i Sverige. Kopiorna måste vara läsbara och kunna presenteras vid en eventuell granskning.
  • Digitala dokument måste skyddas mot förlust, stöld och obehörig återkomst. Således måste man använda en säker lagringsteknik och säkerhetskopiering.
  • Digitaliserade kopior av kvitton och fakturor har samma juridiska giltighet som de ursprungliga förutsatt att de är skannade och lagrade korrekt.

Tillfälligt höjt tak för ROT

Regeringen aviserade i budgetpropositionen om ett höjt tak för ROT-arbeten, för att temporärt främja sysselsättningen i byggsektorn. Nu har riksdagen beslutat om en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr och att införa separata tak för ROT och RUT under perioden 1 juli – 31 december 2024.

Beslutet innebär att fram till den 30 juni 2024 får högst 50 000 kr användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för ROT- och RUT-avdrag.

Första halvåret gäller således ett tak på 50 000 kr och har man då slagit i taket har man möjlighet att erhålla ytterligare 25 000 kr i ROT-avdrag för andra halvåret. Samtidigt gäller ju två separata tak, dvs 75 000 kr för ROT och 75 000 kr för RUT, totalt 150 000 kr.

Det man skall ta med sig är att ROT och RUT är skattereduktioner, vilket innebär att det måste finnas tillräckligt mycket skatt att göra reduktionen ifrån. Reduktionen kan aldrig bli större än summan av kommunal och statlig inkomstskatt, fastighetsskatt och fastighetsavgift. Dessutom avräknas ett flertal skattereduktioner före ROT- och RUT-avdragen. Det gäller bl.a. skattereduktionerna för kommunal fastighetsskatt, allmän pensionsavgift, jobbskatteavdrag, sjukersättning och aktivitetsersättning och underskott av kapital m.fl. reduktioner.

Slopad ersättning för höga sjuklönekostnader

Sedan 2015 har gällt ett högkostnadsskydd för arbetsgivare avseende höga sjuklönekostnader, där små arbetsgivare i systemet gynnats framför större och med ett maximerat ersättningsbelopp om 250 000kr per år. Riksdagen har beslutat att slopa ersättningen från och med 1 juli 2024, vilket innebär att ersättningen för första halvåret gäller, men med en högsta ersättning om 125 000kr för de första sex månaderna.

Lön till Midsommar:

Nedan finner ni lite information från vår löneavdelning inför midsommar och sommar, för er som använder vår lönetjänst.

Midsommarafton i år infaller på fredag den 21 juni. För er som önskar att lönerna utbetalas till de anställda redan den 20:e juni (dagen innan midsommar) är det viktigt att löneunderlaget skickas in i god tid till er konsult, för de fall vi sköter er löneadministration (helst så tidigt som möjligt) och meddelar konsulten att lön önskas utbetald innan midsommar.

Under veckorna 28-32 är det semestertid och kontoret kommer under perioden vara glest bemannat.

Receptionen kommer dock att vara bemannad som vanligt hela sommaren mellan 8-17.

Nyhetsbrevet liksom tidigare nyhetsbrev publiceras även på vår hemsida. Vi lanserar inom kort en ny hemsida med ett modernare snitt – håll utkik!

Vi önskar er alla en Glad midsommar

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om du har frågor.

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm

Baker Tilly Stockholm KB (svenska medlemsbyrån) är en medlemsbyrå i Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB är en medlemsbyrå i Baker Tilly International. Varje medlemsbyrå är en separat och oberoende juridisk person och företräder sig själv som en sådan. Varken Baker Tilly Sverige AB, eller någon av övriga medlemsbyråer inom Baker Tilly International har något ekonomiskt åtagande för varandras agerande eller ev. påföljder. Varken Baker Tilly Sverige, eller Baker Tilly International, är part i detta uppdragsavtal.

Baker Tilly Stockholm KB is a member firm of Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB is a member firm of Baker Tilly International. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such.  None of Baker Tilly Sverige AB, or any of the other independent member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions.  Neither Baker Tilly Sverige AB, nor Baker Tilly International is part of this agreement/mission.