Nyhetsbrev 2023-12-19

Till våra kunder och samarbetspartners

Vi är nu åter tillbaka med våra uppskattade nyhetsbrev. För några dagar sedan skickade vi även ut lite tankar och råd kring årsskiftesplaneringen. Vi tar i det här nyhetsbrevet upp dels en repetition kring de frågorna, dels budgeten och nyheter för 2024, men uppehåller oss även kring en liten nutidsanalys kring den ökade kriminaliteten och vad som förväntas göras av bl.a. oss ur ett samhällsperspektiv.

Kriminalitet, penningtvätt och finansiering av terrorism

Kriminalitet är som alla vet ett ökat inslag i vår samhällsbild – råare och hänsynslösare än någonsin. Kriminaliteten letar sig allt djupare in i våra samhällsskikt, företag och företagare är inget undantag. Enligt statistik utgörs inkomstkällorna för gängen långt ifrån bara av narkotikahandeln. Många kan tro att det är en av de större källorna – särskilt om man lyssnar på enskilda politiker som vill vinna billiga politiska poäng. Narkotikahandeln svarar för ca 2-3 miljarder men de brottsliga angreppen mot våra välfärdssystem står för en betydligt större del, ca 7 miljarder därtill kan läggas felaktiga utbetalningar från våra välfärdssystem med uppskattningsvis 14-15 miljarder (2021). Till detta kan också summeras bedrägerier med närmare 6 miljarder.

Nyheter om företagskapningar duggar allt tätare. Att ta över/kapa ett företag är i Sverige ganska enkelt och ganska svårt att värja sig ifrån – det går fort. En enkel sak att göra som företagare är att ladda ned Bolagsverkets App – genom appen får du då listat vilka bolag du har en styrelsefunktion i och du får automatiskt och snabbt en indikation på bl.a. styrelseförändringar i de bolagen. Du har då en möjlighet att omgående reagera och agera innan det kan vara för sent genom att kontakta Bolagsverket. Du kan också skydda dig själv genom att blockera för adressändring hos Skatteverket och Svensk Adressändring.

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (i dagligt tal penningtvättslagen) gäller för verksamhetsutövare inom vissa branscher. Penningtvättslagen syftar till att förhindra att verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen föreskriver att de verksamhetsutövare som är underkastade denna skall anpassa sina åtgärder för att minska riskerna för att deras yrkesutövning utnyttjas för sådana ändamål.

 

I egenskap av revisions- och redovisningsbyrå måste vi vidta en rad åtgärder för att minska riskerna för att vår verksamhet används i sådana syften. I det ingår bland annat att göra en allmän riskbedömning av våra tjänster och uppnå tillfredsställande kundkännedom. I arbetet ingår bland annat en årlig utvärdering av kunders riskprofiler samt att ha en löpande vaksamhet över transaktioner som vi i vår yrkesutövning träffar på.

Vi som revisionsbyrå står under tillsyn av Revisorsinspektionen medan renodlade redovisningsbyråer står under tillsyn av Länsstyrelsen i respektive län. Under de senaste två åren har en rad höga sanktionsavgifter dömts ut för att verksamheter inte följer kraven på bland annat dokumentationen av den allmänna riskbedömningen. Vi följer de kraven.

De administrativa pålagorna blir dock alltmer omfattande och många fall betungande när det gäller såväl antagande av en ny kund som vid årlig omprövning av våra befintliga kundrelationer. Vi tar såklart vår roll på största allvar och drar gärna vårt strå till stacken för att minska riskerna för att vår verksamhet inte kan utnyttjas för kriminella ändamål, snedvrida konkurrens och som i slutändan riskerar drabba det fria näringslivet. Samtidigt måste man ha klart för sig att det tar en allt större del av vår vardag i anspråk som gör att vi likt banker och andra aktörer som lyder under samma regelverk behöver kompensera sig för det ersättningsmässigt.

Alla våra nyhetsbrev finns som vanligt publicerade på vår hemsida, www.bakertillystockholm.se.

 

Årsskiftesplanering

 

Inför årsskiftet 2023/24 – att tänka på när det gäller framförallt lönenivåer

 

Regelverket kring beräkning av högsta lön och beräkning av gränsbelopp styrs av inkomstbasbeloppet den 1 november året före inkomståret/löneåret. Inkomstbasbeloppet för 2023 är fastställt till 74 300kr, för 2024 uppgår den till 76 200kr.

Högsta kvalificerade årslön för ägare dvs 9,6 ibb (inkomstbasbelopp) uppgår för 2023 till 713 280 kr (avrundat, 60 000kr/månad) för att kvalificera sig för att beräkna gränsbelopp via löneunderlag och gäller för ägare till bolag med totala löner som överstiger ca 4 630 000 kr exkl. den kvalificerande lönen.

För bolag som har löner under denna nivå gäller 6ibb (445 800 kr) + 5% av bolagets totala lönekostnader.

För egenföretagare med enbart egen lön i bolaget gäller 470 000 (avrundat), om företagaren inte vill eller bolaget inte förmår att betala ersättning upp till den sk. brytpunkten – beloppsgränsen mellan kommunal och statlig skatt, vilket ju är det mest skatteffektiva sättet att ta ut ersättning (lön kontra utdelning) på. Lönenivån ovan räcker för att kvalificera sig för löneunderlag som ger ett bättre gränsbelopp än det som schablonregeln ger, 235 000 kr jmf med förenklingsregeln 204 325 kr.

Tänk på att om det finns närstående i ägarkretsen eller i lönelistan så räcker det med att en av dem tar ut tillräcklig lön för kvalifikationens skull.

Med anledning av höjd pensionsålder gäller nedan brytpunkter för statlig och kommunal skatt. Värt att notera är att det inte blir någon uppräkning av brytpunkterna för 2024. Det som kan kommenteras till detta är att man nu under 4 år av de senaste 10 åren har gjort avsteg från uppräkning (2015, 2016, 2017 och nu 2024), vilket i sin tur skapar en osäkerhet kring framtida disponibla inkomster för hushållen. Detta framhölls även av Konjunkturinstitutets remissvar som anser att den här typen av politiska ingrepp medför negativa effekter för både enskilda individer och samhällsekonomin i stort. KI ansåg vidare att regeringen bör ta initiativ till att finna en mer robust indexeringsmetod än nu gällande.

För att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst dvs den lön eller inkomst av aktiv näringsverksamhet man behöver ha för att erhålla maximal intjänad pensionsrätt krävs följande.

Kontakta oss gärna i god tid innan årsskiftet så att korrekt lönebelopp beräknas, särskilt när det gäller löneunderlagberäkning för aktieutdelning. Regelverket säger att lönen för att beräkna gränsbelopp skall vara kontant utbetald under inkomståret. Efter att året gått till ända är det svårare att få till en kontant ersättning med retroaktiv verkan.

 

Budgeten 2024 och andra beslut som fattats av riksdagen

Riksdagen har beslutat att sänka skatt på bensin och diesel samt att sänka reduktionsplikten.

Riksdagen har beslutat att energiskatten på bensin (miljöklass 1) ska sänkas med 1 kr och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande omräkningsregler. Summan av skatt på bensin blir 60 öre lägre per liter 2024 än för 2023.

Även skatten på diesel (miljöklass 1) sänks med 341 kr per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt 2024 med nuvarande omräkningsregler. Energiskatten på diesel i övriga miljöklasser ändras på motsvarande sätt.

Riksdagen har även beslutat att utöka skattenedsättningen på diesel som används i arbetsmaskiner i yrkesmässig jord-, skogs- och vattenbruksverksamhet till att gälla även 2024

Riksdagen har beslutat att för 2024 ska reduktionsplikten för både bensin och diesel vara 6%. Samma nivå ska också gälla för åren 2025 och 2026.

För 2023 är reduktionen på bensin 7,8% och diesel 30,5%

Beslutet innebär också att reduktionsnivåer som gäller för 2027–2030 slopas. Regeringen avser att återkomma med förslag om nya reduktionsnivåer för dessa år.

Sänkningen kommer att få störst effekt på dieselpriset.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2024.

 

 

Riksdagen har nu beslutat om en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man har också beslutat att återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.

I syfte att förstärka drivkrafterna till arbete är det beslutat att det ordinarie jobbskatteavdraget ska förstärkas. För att få största möjliga effekt på arbetsutbud och sysselsättning riktar sig skattesänkningen främst till heltidsarbetande med låga– och medelhöga inkomster.

I genomsnitt kommer skattereduktionen enligt beslutet att öka med knappt 2 600 kr/år.

Beslutet får följande effekt för personer upp till 66 år:

Vid inkomst på 300 000kr                                     1 356kr  lägre skatt

Vid inkomst på 400 000kr                                     2 527kr lägre skatt

Vid inkomst på 500 000kr och däröver           3 251kr lägre skatt

Riksdagen sänker skatten rent generellt för äldre, även om man inte arbetar utan lever på sin pension. Detta genom en höjning av det förhöjda grundavdraget som gäller för personer fyllda 66 år (från det år man fyller 67 år).

I genomsnitt sänks skatten med ca 1 300 kr/år genom denna höjning.

Jobbskatteavdrag för äldre får man idag när man fyllt 65 år vid årets ingång, dvs från och med det år man fyller 66 år. Samtidigt har åldersgränsen för att ta del av det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjts från 65 till 66 år (från det år man fyller 67 år). Riksdagen anser att dessa åldrar ska följas åt, varför man har beslutat att endast personer som vid årets ingång har fyllt 66 år (från det år man fyller 67 år) kan ta del av jobbskatteavdraget för äldre.

 

 

Riksdagen har tagit beslut om budgetpropositionen för år 2024. Besluten innebär en del nyheter som berör skatt för företag och ”plånboksfrågor”.

 

De stora satsningarna i budgeten går till välfärden, sänkt skatt för alla som arbetar och pensionärer, försvaret, polis och rättsväsende.

Vi har sedan augusti 2019 haft en ungdomsrabatt på arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 15-18 år. Syftet var att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden genom att göra det attraktivare för arbetsgivare att anställa ungdomar för sommar- och helgjobb. Nedsättningen har inneburit att endast ålderspensionsavgift har betalats för ersättningar till ungdomar upp till 25 000kr/månad.

Riksdagen har nu beslutat att denna ungdomsrabatt slopas, och som skäl anger man bland annat att utgångspunkten är att skattereglerna ska vara så generella som möjligt och att utrymmet i de offentliga finanserna är begränsat varför det är nödvändigt att prioritera de mest effektiva åtgärderna.

Lagändringarna ska träda i kraft 1 januari 2024 och gäller för ersättningar utbetalda efter det datumet.

För att stärka Sveriges internationella konkurrenskraft vill riksdagen utvidga skattelättnaden för experter, forskare och andra nyckelpersoner. Skattelättnaden utvidgas från att gälla under högst fem år till att i stället gälla under högst sju år räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades och ska omfatta vistelser i Sverige som är avsedda att vara högst sju år.

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2024 och tillämpas första gången för vistelser i Sverige som påbörjas efter 31 mars 2023.

Om en anställd får låna pengar av sin arbetsgivare och räntan är förmånligare än marknadsräntan ska den anställde beskattas för en ränteförmån.

Enligt nuvarande regler ska ränteförmånen beräknas till skillnaden mellan den avtalade räntan och statslåneräntan + 1 procentenhet. Vilken statslåneränta som ska användas beror på om räntan är rörlig eller fast.

Riksdagen har nu beslutat att jämförelseräntan ska höjas med en halv procentenhet, vilket betyder att jämförelseräntan blir statslåneräntan + 1,5 procentenheter.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2024 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar efter 31 december 2023. För räntefria lån och lån med fast ränta jämförs räntan med statslåneräntan vid lånetillfället. För dessa lån kommer ändringarna därför endast att tillämpas på nya lån eller lån som omförhandlas efter 31 december 2023. För lån med rörlig ränta jämförs räntan för beskattningsåret med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Detta innebär att ändringarna tillämpas från och med 1 januari 2024 oavsett när dessa lån ingicks eller omförhandlades.

Skatt på plastbärkassar infördes 2020 för att uppnå EU:s förbrukningsmål för plastbärkassar. Förbrukningen i Sverige av tunna plastbärkassar har under de senaste två åren varit under 20 plastbärkassar per person och år (mot EU:s mål om 40 plastbärkassar).

Riksdagen gör nu bedömningen att målet kommer att uppnås även utan skatten och har nu beslutat att den ska avskaffas och lagen om skatt på plastbärkassar ska upphävas.

Skatten avskaffas 1 november 2024.

Arbetsgivaravgifterna får sättas ned med 10% av avgiftsunderlaget vid beräkningen av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling (FoU). Dessutom ska den allmänna löneavgiften sättas ned med 10% på ersättning till personer som arbetar med FoU. De nuvarande reglerna är krångliga och därför har riksdagen beslutet om en ny modell för att beräkna nedsättningen.

FoU-avdraget ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter. En motsvarande ändring har beslutats för nedsättningen av egenavgifterna. Avdraget görs då mot summan av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften. Syftet är både att det ska bli enklare och att fler arbetsgivare och näringsidkare ska kunna utnyttja respektive nedsättningar fullt ut. Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2024 och tillämpas första gången på löner som betalas ut efter 31 december 2023.

Tilläggas kan att Skatteverket har intagit en restriktiv tolkning när det gäller vad man anser vara forskning och utveckling. Vi rekommenderar ett skriftligt tydligt så kallat öppet yrkande till Skatteverket i de fall ni har för avsikt att använda denna nedsättning, för att undvika skattetillägg och andra påföljder.

I budgetpropositionen aviserade regeringen även om ett antal förslag som kommer senare:

 

 

God Jul och ett Gott Nytt År

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om du har frågor.

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm

Baker Tilly Stockholm KB (svenska medlemsbyrån) är en medlemsbyrå i Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB är en medlemsbyrå i Baker Tilly International. Varje medlemsbyrå är en separat och oberoende juridisk person och företräder sig själv som en sådan. Varken Baker Tilly Sverige AB, eller någon av övriga medlemsbyråer inom Baker Tilly International har något ekonomiskt åtagande för varandras agerande eller ev. påföljder. Varken Baker Tilly Sverige, eller Baker Tilly International, är part i detta uppdragsavtal.

Baker Tilly Stockholm KB is a member firm of Baker Tilly Sverige AB. Baker Tilly Sverige AB is a member firm of Baker Tilly International. Each member firm is a separate and independent legal entity and each describes itself as such.  None of Baker Tilly Sverige AB, or any of the other independent member firms of Baker Tilly International has any liability for each other’s acts or omissions.  Neither Baker Tilly Sverige AB, nor Baker Tilly International is part of this agreement/mission.