Nyhetsbrev, 2021-12-13

Nyheter inom redovisning och skatt m.m.

Det har inte hänt så mycket inom skatteområdet sedan förra nyhetsbrevet, mer än att vi fått en ny regering som dessutom regerar på en borgerlig budget. Vi återkommer närmare om effekterna av det i ett kommande nyhetsbrev. Vi går kortfattat igenom förestående förändringar med anledning av den ökande smittspridningen i samhället samt även lite skattetips inför årsskiftet.

Ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd.

 

Bokföringsnämnden (BFN) beslutade den 12 november 2021 om ändringar i de allmänna råden (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning, (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag och (BFNAR 2017:3) om årsbokslut med tillhörande vägledningar.

Ändringarna innebär att de regler i K-regelverken som kopplar bestämmelserna om undertecknande till den dag årsredovisningen eller årsbokslutet avges, upphör att gälla. Begreppet ”avges” utmönstras därmed och ersätts med begreppet ”är upprättad” i allmänna råd och vägledningar.

Den praktisk betydelsen av ändringarna är att det/de datum som ska anges i årsredovisningen, är den dag eller de dagar som årsredovisningen undertecknades, vilket följer av 2 kap. 7 § ÅRL.

Årsredovisningen är upprättad den dag samtliga befattningshavare har skrivit under och är bl.a. en följd av de digitala signeringarna. Ändringarna medför också ändring av reglerna om händelser efter balansdagen. Händelser som bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen men som inträffat efter balansdagen och innan årsredovisningen är upprättad, ska beaktas. Samma sak gäller för koncernredovisning och årsbokslut. Ändringarna gäller från och med den 12 november 2021 och ska tillämpas för räkenskapsår som avslutas den 31 december 2021 eller senare.

 

Covid -19 lagen

 

Förberedelser sker inom regeringen att förlänga Covid -19 lagen som trädde i kraft den 10 januari 2021 och var tänkt att upphöra vid utgången av januari 2022. Lagen föreslås förlängd t.o.m. utgången av maj 2022. I anslutning till detta förbereds även möjligheter till förlängning av de tillfälliga anstånden med skattebetalningarna. Skatteverket föreslås få möjlighet att förlänga anståndstiden med ytterligare 15 månader. Anståndsavgift tas fortsatt ut med 0,1% per månad av anståndsbeloppet.

 

Corona-ersättningar återinförs

 

Regeringen har föreslagit att flera Corona-relaterade ersättningar återinförs eller förlängs. Bl.a. följande ersättningar berörs;

Vidare föreslås;

Beslut är ännu inte fattat vilket gör att ersättningarna i skrivande stund inte är möjliga att söka ännu.

 

Inför årsskiftet 2021/22 – att tänka på när det gäller framförallt lönenivåer

Högsta kvalificerade årslön för ägare dvs 9,6 ibb (inkomstbasbelopp) uppgår för 2021 till 655.000 kr (avrundat) för att kvalificera sig för löneunderlag – gäller bolag med totala löner som överstiger ca 4 250 000.

För bolag som har löner under denna nivå gäller 6ibb (409 200 kr) + 5% av bolagets totala lönekostnader.

För egenföretagare med enbart egen lön i bolaget gäller 431.000 (avrundat), om företagaren inte vill eller bolaget inte förmår att betala ersättning upp till brytpunkten mellan kommunal och statlig skatt, vilket ju är det mest skateeffektiva sättet att ta ut ersättning (lön kontra utdelning) på. Lönenivån ovan räcker för att kvalificera sig för löneunderlag som ger ett bättre gränsbelopp än det som schablonregeln ger, 215 500 kr jmf med 183 700 kr.

Brytpunkten mellan statlig och kommunal skatt ligger på;

537 200 kr, för personer som inte fyllt 65 år vid ingången av 2021

598 900 kr, för personer som fyllt 65 år vid ingången av 2021.

För att uppnå högsta pensionsgrundande inkomst gäller en lön på 550 000 kr, varför man då får betala statlig skatt på den överskjutande delen för de personer som inte fyllt 65 år, men som vill erhålla maximalt intjänad pensionsrätt.

 

År 2022

 

För år 2022 gäller inkomstbasbeloppet 71 000 kr vilket innebär en högsta årslön för löneunderlag på 681 600 kr, eller ca 57 000 kr/månad i lön (föreg. år 54 600 kr/mån).

Om vi inte får anledning att återkomma med flera nyheter innan Jul så vill vi med detta nyhetsbrev passa på att önska er alla en;

 

God Jul och ett Gott Nytt År

 

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om du har frågor.

Med vänliga hälsningar

 

Baker Tilly Stockholm