bakertilly stockholm logo

Nyhetsbrev 2021-11-01

Nu är det hög tid för ett nytt nyhetsbrev.

I det här nyhetsbrevet tänkte vi kortfattat gå igenom budgetpropositionens skatteavsnitt i urval. Vi fördjupar oss inte så mycket i varje avsnitt då vi räknar med en hel del kohandlande sker innan regeringen får igenom den i riksdagen. I övrigt ger vi er ett par skattetips samt redogör för en del avgöranden när det gäller moms. Vi lyfter också frågan om förbjudna lån och när sådana kan tänkas föreligga.

Budgetpropositionen 2022

 • Skattereduktion för förvärvsinkomster skall förstärkas och som huvudregel göras med 2 850 kronor per person och år. För personer som har en fastställd förvärvsinkomst mellan 65 000 kronor och 265 000 kronor skall skattereduktionen istället uppgå till 1,41% av skillnaden mellan den fastställda förvärvsinkomsten och 65 000 kronor. Föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.
 • Skattereduktion för avgift till A-kassa föreslås med 25% av den avgift som betalats under året. Föreslås träda ikraft den 1 juli 2022.  
 • Skattelättnad för cykelförmån föreslås när arbetsgivare tillhandahåller cyklar till sina anställda att användas för privat bruk. Innebörden är att förmånen inte skall tas upp till beskattning till den del av värdet som uppgår till högst 3 000 kronor per beskattningsår. Föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.
 • Nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar bör ändras. Förslaget innebär att vid beräkning av bilförmån för en miljöanpassad bil, ska nybilspriset inte längre sättas ned till en nivå som motsvarar nybilspriset för närmast jämförbara bil utan miljöteknik. I stället ska nybilpriset för bilar med viss miljöteknik sättas ned enligt schablon. Enligt förslaget gäller nedsättning med 350 000 kronor för el- och vätgasbilar. 140 000 kronor för sk hybridbilar och 100 000 kronor för bilar utrustad helt eller delvis med teknik för drift med annan gas än gasol eller vätgas.
 • Regler om tjänsteställe och skattefri ersättning vid tillfälliga anställningar förenklas. Ersättningen skall vara skattefri som för tjänsteresor, om anställningen/uppdraget är avsett att pågå i högst en månad och avståndet mellan bostad och arbetsplatsen är längre än 50 km. Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.
 • Reglerna om lättnad i beskattningen av personaloptioner bör utvidgas till att gälla för företag där medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150, istället för som nu 50. Nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 280 miljoner istället som för nu 80 miljoner. Den här regelförändringen ligger i linje med tidigare förslag som vi redogjort för i tidigare nyhetsbrev. Reglerna föreslås träda ikraft den 1 januari 2022 och på optioner som förvärvas efter den 31 december 2021.
 • Nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar. Den pågående tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 18 men inte 23 år föreslås förstärkt under juni, juli och augusti 2022.
 • Begränsning av avdragsrätten för underskott från tidigare år föreslås införd i de fall där överlåtelsen skett och där skälen till överlåtelsen är att flytta underskotten och att det kan antas ha utgjort det övervägande skälet. En stopplagstiftning kring detta finns redan på plats, vilket vi redogjorde för i föregående nyhetsbrev.
 • Reklamskatten föreslås avskaffad, äntligen. Denna fråga har varit ständigt återkommande de senaste 20 åren – nu verkar det bli verklighet av förslaget. Statsfinansiellt så torde det vara en ickefråga.

 

Övriga skattenyheter/skattetips

 • Tillfälligt minskad skatt på arbete. Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för 2021 och 2022. Som mest är skattereduktionen 2 250 kronor per år. Reduktionen gäller vid arbetsinkomster från 60 000 kronor upp till 500 000 kronor i stigande skala upp till 240 000 kronor och en fallande skala mellan 300 000 kronor och 500 000 kronor.
 • Skattereduktion på investeringar. Glöm inte bort möjligheten till att erhålla skattereduktion på investeringar gjorda under 2021. Reduktionen är 3,9% och villkoret är att investeringarna aktiveras med årliga värdeminskningsavdrag samt att leveransen sker under 2021. En tanke kan vara att tidigarelägga investeringar som man tänker göra under 2022. Skattereduktionen påverkar inte värdeminskningsavdragen. Investeringarna kan utgöras av maskiner och inventarier, byggnads- och markinventarier för stadigvarande bruk. Immateriella tillgångar omfattas inte. Begagnade inventarier inom en intressegemenskap omfattas inte heller – däremot nya inventarier. Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2022 och tillgodogörs företaget således det beskattningsår som avslutas 31 december 2022 eller vid brutet räkenskapsår, det beskattningsår som avslutas efter detta datum. Skattereduktionen yrkas i inkomstdeklarationen.

 

Moms

Moms vid utköp av bil. När det gäller köp av personbil eller motorcykel är det inte tillåtet att dra av ingående moms om inköpet görs för andra ändamål än återförsäljning, uthyrning, persontransporter enligt taxitrafiklagen, transporter av avlidna jämte körkortsutbildning som omfattas av skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Undantag finns om företaget finansierar bilköpet via leasing, då halva momsen är avdragsgill. Vi får många frågor kring momshantering vid utköp av bil från leasingkontrakt och Skatteverket har nu kommit med ett förtydligande av sitt tidigare uttalande.

Leasingavtal med restvärdegaranti innehåller ofta en rätt för hyrestagaren att erhålla kompensation i de fall bilens marknadsvärde vid avtalstidens slut överstiger beräknat restvärde. En sådan kompensation till hyrestagaren betraktas som en kreditering av tidigare betalda leasingavgifter, varför tidigare avdragen ingående moms ska minskas utifrån den kreditnota som leasegivaren då skall utfärda.

Om hyrestagaren väljer att köpa bilen från leasegivaren, kan det förekomma att leasegivaren istället räknar av kompensationen från försäljningspriset. Beskattningsunderlaget för försäljningen ska i sådant fall inkludera den avräknade kompensationen för att undvika avdragsrätt för den del av momsen på anskaffningskostnaden som uppkommit till följd av höga leasingavgifter och lågt restvärde.

Momsen beräknad enligt beskattningsunderlaget ska anges i den faktura som leasegivaren utfärdar till hyrestagaren.

Om hyrestagaren istället överlåter leasingkontraktet till bilfirman där övervärdet används vid en ny leasing överlåts per definition en immateriell rättighet. Då aktualiseras inte ovan regler.

Momsavdrag erhålls inte för kontorsmöbler om inköpet görs av den anställde. Frågan har aktualiserats med anledning av de senaste årens hemarbete med anledning av Covid-19. Skatteverket anser att ett företag saknar rätt till avdrag för den ingående moms som belöper på den anställdes inköp. Ersättningen som företaget betalar till den anställde ses som en kostnadsersättning. Skatterättsnämnden gör i stort samma bedömning som Skatteverket.

Viktigt att tänka på är att det skall stå rätt person på fakturan. Är det företagets kostnad så skall det stå företagets namn på fakturan.

                            

Näringsverksamhet och hobby – hästverksamhet. Högsta förvaltningsdomstolen har prövat vilken betydelse en momsregistrering har vid bedömningen av rätt till avdrag för ingående moms och har i det här fallet konstaterat att hästverksamheten har rätt till avdrag. Skatteverket har nekat avdrag med motiveringen att hästverksamheten inte uppfyller förutsättningarna för en ekonomisk verksamhet alternativt att den ingående momsen avser privata levnadskostnader för ägaren.

 

Syftet med en ekonomisk verksamhet ska vara att fortlöpande tillhandahålla varor eller tjänster mot ersättning och den som vill bli betraktad som en beskattningsbar person ska med objektiva omständigheter kunna visa att det är sannolikt att man uppfyller förutsättningarna. Begreppet fortlöpande innebär att syftet ska vara att sälja varor eller tjänster kontinuerligt och med viss frekvens.

Högsta förvaltningsdomstolen anför att om ansökan har skett i god tro och den sökande har lämnat de uppgifter som Skatteverket behövt för att kunna fatta beslut om registrering, bör företaget kunna förlita sig på att skattskyldigheten består till dess att myndigheten meddelar annat. Det har i fallet inte framkommit att företaget lämnat vilseledande uppgifter. Domstolen konstaterar att avdrag för ingående moms inte kan vägras på grunden att företaget inte uppfyller förutsättningarna för att vara en ekonomisk verksamhet.

 

Övrigt – juridik

Förbjudna lån – Penninglån blev till utdelning. Förbjudet lån är i grunden en civilrättslig fråga och inte en skatterättslig. Ett aktiebolag får inte utan affärsmässiga skäl lämna penninglån (eller ställa säkerhet) till en person som ingår i den förbjudna kretsen. I den förbjudna kretsen ingår den som äger aktier, är styrelseledamot eller verkställande direktör i bolaget eller i ett bolag i samma koncern. Styrelsesuppleant jämställs med styrelseledamot i detta fall. Det finns också ett närstående begrepp kopplat till den förbjudna kretsen. I den förbjudna kretsen ingår vidare också sådana juridiska personer där någon av ovanstående personer har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Med penninglån avses inte förskott på lön eller normala varukrediter.

Högsta domstolen har i ett avgörande behandlat frågan om en extra utdelning. Huvudägaren i ett bolag begärde och fick en extra utdelning. Något formellt beslut fattades inte om vinstutdelning och inte heller något samråd med minoritetsägarna. Stämmobeslutet kom till först nio månader senare efter utbetalningen. Högsta domstolen framhåller i sin dom att begreppet penninglån bör tolkas med restriktivitet, eftersom låneförbudet är straffrättsligt sanktionerat.

Domstolen fann att den aktuella utbetalningen inte utgjorde en laglig vinstutdelning. Omständigheterna gav inte något mer stöd för att den var avsedd som ett lån. I stället framstod den som ett förskott på en vinstutdelning, avsedd att formaliseras senare. Ett sådant förskott kan, om det inte finns tillräckliga underlag för att bedöma om utdelning kommer att kunna ske, utgöra ett förtäckt penninglån. I det här fallet fanns det dock en utredning som tydde på att bolaget skulle ha kunnat besluta om en utdelning med ett motsvarande belopp. Utbetalningen kunde därför inte ses som ett lån.

Om det inte är ett förbjudet lån civilrättsligt, så kan heller ingen beskattning ske eftersom skattelagstiftningen följer civilrätten inom detta område.

 

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om du har frågor.

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm