bakertilly stockholm logo

Nyhetsbrev 2021-07-12

Nya lagar från halvårsskiftet 2021

  • Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23 åringar. Reglerna innebär att för ersättningar som utges under perioden juni-augusti 2021 ska bara ålderspensionsavgiften på 10,21% betalas. Avsikten är att öka möjligheterna för 19-23 åringar att stanna kvar på eller komma in på arbetsmarknaden trots pandemins effekter och även ge en stimulans till företagen.

 

  • Tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda. Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få nedsättning av arbetsgivaravgiften för när en första person anställs i företaget. Vid halvårsskiftet omfattar reglerna om nedsättning ett tillfälligt utvidgande till att gälla två personer. Nedsättningen ska gälla anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021 – 31 december 2022.

 

  • Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter – forskning och utveckling. Det finns sedan tidigare möjligheter att för nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer anställda för forskning eller utveckling. Tidigare har arbetstidsvillkoret, dvs kravet på hur stor del av arbetstiden under kalendermånaden som den anställda ska ha arbetat med forskning eller utveckling hos den avgiftsskyldige, tidigare gällde minst tre fjärdedelar av arbetstiden. Det kravet sänks nu till femtio procent.

 

Vidare höjs det högsta sammanlagda avdraget från arbetsgivaravgifterna som får göras från 450 000 kronor till 600 000 kronor. På det viset gynnas både små och lite större företag av förändringarna. Det är nog fler företag än man tror som kan dra nytta av de här reglerna.

 

  • Ändrade momsregler – e-handel;

 

Distansförsäljning – unionsintern försäljning

Distansförsäljning innebär i princip att en vara säljs och transporteras av säljaren eller för dennes räkning till en köpare i annat EU-land som saknar avdragsrätt för moms. Vanligtvis konsumenter men även juridiska personer som saknar avdragsrätt kan omfattas.

 

I dag gäller tröskelvärden som är olika i olika länder (EUR 10 000 – 35 000), för Sverige gäller 320 000 kronor. Efter att tröskelvärdet överskridits måste moms under resterande del av året samt under nästa år tas ut i det land till varorna skickats. Innebär att säljaren måste momsregistrera sig i det aktuella landet.

 

De nya reglerna;

De nuvarande tröskelvärdena slopas, i stället införs tröskelvärdet EUR 10 000 (99 680 kronor) till att även omfatta unionsintern distansförsäljning av varor. Det användes tidigare bara för elektroniska tjänster. Tröskelbeloppet ska beräknas utifrån företagets totala distansförsäljning av varor och tjänster till andra EU länder och inte som tidigare per medlemsstat.

 

Således, fler svenska företag kommer därför att komma behöva hantera utländsk moms.

De nya reglerna innebär att tillämpningsområdet för alla tjänster samt unionsintern distansförsäljning av varor till sådana som inte är beskattningsbara personer och som inte är näringsidkare, dvs i huvudsak privatpersoner.

 

Ett svenskt företag som väljer att tillämpa den så kallade unionsordningen behöver inte momsregistrera sig i varje enskilt EU-land utan kan välja att vara registrerad endast i Sverige och deklarera all försäljning utomlands via Mini One Stop Shop (MOSS) hos Skatteverket. Säljaren är fortfarande skyldig att ta ut lokal moms på försäljningen, men kan redovisa och betala denna till Skatteverket. Tillämpningsområdet för MOSS utökas enligt de nya reglerna till att bli One Stop Shop (OSS), vilket innebär att utöver olika e-tjänster och liknande även unionsintern distansförsäljning av tjänster såsom förmedlingstjänster, fastighetstjänster och konsulttjänster omfattas. Även så kallade plattformsföretag (T.ex Amazon) kan tillämpa ordningen – de anses då själva ha köpt och sålt varan, även om de inte äger eller fysiskt förfogar över den. Plattformsföretaget behöver inte vara registrerat i EU för att träffas av regelverket.

 

Momsbefrielsen för import av lågvärdeförsändelser slopas, under EUR 22.

 

Korttidsarbete och omsättningsstöd

 

  • Ytterligare förlängning av det förstärkta stödet vid korttidsarbete. Stödet förlängs ytterligare tre månader t.o.m. september 2021.

 

  • Omsättningsstöd till enskild firma och handelsbolag. Beslut har fattats om att omsättningsstödet skall förlängas för månaderna mars-juni 2021. Det krävs att företaget har tappat minst 30% i omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Stöd kan utgå med 90% av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad. För att söka stöd måste nettoomsättningen under 2019 ha uppgått till minst 180 000 kronor per enskild näringsidkare respektive delägare i handelsbolag. Reglerna träder i kraft den 1 juli 2021 och kan sökas fram till och med den 15 september 2021.

 

  • Tillväxtverket gör fel. Det är Tillväxtverket som prövar stöd för s.k. korttidsarbete. Storleken på stödet beräknas utifrån lönerna för de arbetstagare som under en s.k. jämförelsemånad var anställda med samma eller högre sysselsättningsgrad som under stödmånaden. I lagen anges att jämförelsemånaden är den kalendermånad som infaller tre månader för den kalendermånad då Tillväxtverket fattat beslut om godkännande av en arbetsgivare för stöd.

 

Tillväxtverket har genomgående definierat jämförelsemånaden som tre månader före aktuell stödperiod. Kammarrätten och HFD har prövat Tillväxtverkets praxis och underkänt denna. Jämförelsemånad skall vara den mån månad som infaller tre månader innan den månad Tillväxtverket fattar sitt beslut. Domen gör att ett stort antal överklaganden är att vänta för de företag som fått avslag på sina stöd.

 

Stopplagstiftning – underskott

  • En särskild begränsningsregel som innebär att möjligheten att utnyttja tidigare års underskott efter en ägarförändring, upphör om underskotten med hänsyn till omständigheterna kan antas ha utgjort det övervägande skälet till att ägarförändringen har skett. Syftet med bestämmelsen är att motverka handel med underskottsföretag och att beloppsspärren kringgås.

 

Baker Tilly Stockholm stänger inte i sommar, utan kontoret är bemannat under kontorstid.

Vi önskar er alla en skön och avslappnande sommar och att vi förhoppningsvis är tillbaka i ett normalläge till hösten.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm