Nyhetsbrev, 2021-03-17

Nyhetsbrevet innefattar nyheter kring förmånsregler, företrädesvis de nya bilförmånsreglerna fr.o.m. 2021-07-01. Med anledning av att stödpaketen utökats och förlängts förtydligar vi även vad som gäller värdeöverföringar från bolag, aktieutdelning, koncernbidrag och extra löner. Därutöver lite momsrelaterade frågor kring framförallt kundförluster. Vi avslutar med brytpunkter och lönebelopp som gäller under 2021.

 

Först en korrigering av föregående nyhetsbrev. Samma dag som vi släppte nyhetsbrevet justerade regeringen förslaget om nedstängningsersättningen. Även lönekostnader kommer att räknas som fast kostnad och därmed omfattas av det kommande nedstängningsstödet inom ramen för pandemilagen. Det innebär att sådana företag som drabbas av nedstängning kan få ersättning för upp till 100% av sina lönekostnader.

Aktieutdelning och koncernbidrag vid erhållande av vissa corona-stöd

 

 • Omställningsstöd. Villkoret för att ett företag ska ha rätt till omställningsstöd är att företaget under mars 2020 – juni 2021 inte verkställer ett beslut om vissa värdeöverföringar, och att ett sådant beslut inte heller fattats av företagets stämma, styrelse eller motsvarande under perioden. Värdeöverföringarna avser vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapital och reservfond för återbetalning till aktieägarna (aktiebolag eller medlemmarna (förening). Det finns inga hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar, innebärande exempelvis koncernbidrag. Motsvarande regler gäller för moderföretag i en koncern där dotterföretag erhållit omställningsstöd.

 

 • Företag har inte rätt till stöd om företaget under perioden, två månader före stödperioden eller sex månader efter stödperioden beslutar om eller verkställer vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna (aktiebolag) eller medlemmarna (förening). Om företaget ingår i koncern gäller samma regler för det moderföretag till arbetsgivaren som ingår i koncernen. Företaget kan däremot lämna koncernbidrag under stödperioden.   

Övriga skattenyheter

 

 • Slopad förmånsbeskattning för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000kr/anställd gällde för 2020, i spåren av corona. Förslag har remitterats att det även skall gälla 2021. Förlängd anståndstid föreslås med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Vidare föreslås även den tillfälliga skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen. Föreslås gälla retroaktivt fr.o.m. januari 2021.

 

 • Bilförmånsregler, förändringar

Nya bilförmånsregler skall gälla för bilar som är skattepliktiga fr.o.m. 1 juli 2021. Dagens regler förändras inte för de fordon som är registrerade innan dess och gäller således som vanligt. De nya reglerna innebär att de två delkomponenterna vid beräkningen av bilförmånsvärdet – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras.

 

Syftet med förslaget är att förmånsvärdet bättre ska motsvara kostnaden för innehav av en privatägd bil och att neutralitet uppnås mellan inkomst i form av bilförmån och kontant lön.

Systemet har tidigare inneburit att man överskattat värdeminskningen på dyrare bilar över 7,5 prisbasbelopp än de billigare.

 

Justeringarna innebär bl.a. att det gamla s.k. lyxbilstillägget försvinner. Effekten blir att de dyrare bilarna blir lite lindrigare förmånsbeskattade i förhållande till de billigare. Propositionen skall läggas den 23 mars, men förslaget har lämnats inom ramen för januarisamarbetet.

 

Några exempel nedan på hur förändringarna slår på lite olika fordon, förmånsvärde före skatt och per månad, år 2021 – beloppen är avrundade;

 

                                                                       Nuvarande      Nya                     %-förändring

                                                                       Regler/mån    regler/mån

Nypris 400 000kr                                       5 100kr              6 300kr            + 24%

T.ex Volvo XC40

 

Nypris 500 000kr                                       6 800kr              7 500kr            + 11%                                             

T.ex Volvo V90/XC60

 

Nypris 750 000kr                                      11 600kr             10 000kr            – 14%

T.ex BMW X5 xDrive 4.0i

 

Generellt kan man säga att bilar i nybilsprisläge på mellan 250 000kr – 350 000kr blir ca 30-35% dyrare än tidigare. Ett fordon kring 460 000kr blir ca 17% dyrare. Systemet gynnar även dyrare/exklusivare el-bilar (Tesla X och Porsche Taycan) framför billigare el-bilar så som VW id.3 och Nissa Leaf.

 

Tesla, Model X Perf.                               11 900kr            10 500kr            – 13%

VW id.3                                                      3 000kr              3 900kr            + 28%

 

Det skall tilläggas att fordonsskatten inom Bonus-Malus systemet föreslås öka ytterligare fr.o.m.  1 april 2021 utifrån koldioxidutsläppsnivåerna. Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar från 82 kr till 107 kr per gram om fordonet släpper ut mellan 90 oh 130 gram koldioxid per kilometer och från 107 kr till 132 kr per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer. Beslutet är ännu inte fattat.

 

Förändringen innebär att t.ex. en VW Passat Sportkombi 2,0 bensin med ett utsläpp om 144gram får ett högre förmånsvärde om ca 2 000kr/ år.

 • Personaloptioner – utvidgade regler

Sedan 2018 har gällt att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl det företag som ingår i optionsavtalet, som personaloptionen och optionsinnehavaren. Beskattning sker först när den skattskyldige avyttrar den andel som har förvärvats genom utnyttjande av personaloptionen.

 

Kretsen av företag som kan använda sig av detta instrument för att knyta nyckelpersoner till sig är begränsad både i förhållande till storlek och bransch. Nu föreslås utvidgningar.

Reglerna föreslås gälla företag där medeltalet anställda och delägare som arbetar i företaget är lägre än 150 personer (tidigare 50 personer) och med en nettoomsättning eller balansomslutning som uppgår till höst 280 miljoner kronor (tidigare 80 miljoner). Vidare föreslås även att styrelseledamöter och suppleanter ska omfattas – även om de inte är anställda i företaget.

 

Förslaget måste godkännas av EU-kommissionen och förväntas kunna träda ikraft först den 1 januari 2022.

 

 • Moms – utfärda alltid kreditnota vid nedsättning i efterhand

Ett relativt färskt rättsfall från Kammarrätten avser ett yrkande om nedsättning av utgående moms vid hyresreduktion. Det framgår att för, som i det aktuella fallet, en hyresvärds rätt att återfå utgående moms relaterad till en nedsatt hyresfordran – Skatteverket krävde att en kreditfaktura skulle utfärdas. Hyresvärden nekades återbetalning trots att nedsättning skett på grund av en HovR:s dom. Således krävs att en kreditfaktura måste utfärdas om en nedsättning sker i efterhand för att få rättelse och återbetalning av tidigare betald utgående moms.

 

 • Moms – kundförluster och covid-19

Den pågående covid-19-pandemin påverkar många företags möjligheter att betala sina leverantörer. Skatteverket anser därför att det under den nu pågående pandemin får anses sannolikt, och därmed presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om nedan samtliga förutsättningar är uppfyllda;

 • Köparen är en beskattningsbar person
 • Fakturan har utfärdats under perioden 1 februari 2020 – 31 december 2021
 • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning
 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap

Under sådana omständigheter får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Reglerna har gällt tidigare men är nu förlängda till att omfatta även 2021.

Skatteverkets ställningstagande ersätter tidigare ställningstagande från den 27 maj 2020.

 • Inkomstnivåer under 2021 – brytpunkter

Nedan finner ni i vilka inkomstskikt brytpunkten mellan kommunal och statlig skatt ligger för innevarande inkomstår. För pensionärer gäller att man skall ha fyllt 65 år vid ingången av året.

Inkomsttrappan 2021 <65 år   vid ingången av året
Fastställd förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 – 537 200 kr 0% (endast kommunal inkomstskatt)
537 300 – 20 % inom skiktet

 

Inkomsttrappan 2021 >65 år   vid ingången av året
Fastställd förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 – 596 800 kr 0% (endast kommunal inkomstskatt)
596 900 – 20 % inom skiktet

Högsta pensionsgrundande inkomst för 2021 är 550 000 kronor

 

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om du har frågor.

Våren är nu snart i antågande, så längde det finns ljus finns det hopp.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm