Nyhetsbrev 2020-11-27

Vi har avvaktat med det här nyhetsbrevet då vi haft en uppfattning om att det skulle komma klargöranden kring utdelningsfrågor för de som erhållit stöd för korttidspermittering. Det verkar dock dröja varför vi i närtid lär få anledning att återkomma i den frågan. Läget är således fortsatt oklart och vår rekommendation är därför att tills vidare avstå från utdelning i de fallen. För de som mottagit omställningsstöd är däremot rättsläget klarlagt – inget omställningsstöd om utdelningsbeslut fattas under i vart fall perioden den 1 mars 2020 t.o.m. den 30 juni 2021.

 

Nyhetsbrevet innefattar i övrigt upplysningar om utökade krisstöd samt det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet som påverkar er som köper tjänster som utförs i Sverige av utländska företag. Det kan således även påverka utländska företag som är verksamma här. I övrigt så nedtecknar vi ett axplock av höstbudgeten och avslutningsvis lite inför årsskiftesplanering.

 

Utökade krisstöd

 

 • Utökat omställningsstöd, utöver perioderna maj, juni och juli införs även utökat stöd för perioden augusti – oktober 2020. För maj skall nettoomsättningen ha minskat med mer än 40% och för juni och juli ska den sammanlagda nettoomsättningen ha minskat med mer än 50%, jämfört med motsvarande period 2019. För perioden augusti – oktober skall nettoomsättningen minskat med 50% för att omställningsstöd skall betalas ut. Regeringen har dock i dagarna aviserat att ytterligare förlänga stödet till december 2020 samt att omsättningstappet för augusti-oktober sänks till 40% (50%). För november-december föreslås tappet endast till 30% för att vara stödberättigad. Observera att ansökningsdag för perioden (maj-juli) går ut den 30 november 2020.

 

 • Omsättningsstöd, för enskilda näringsidkare införs mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt, särskilt inom kultursektorn och besöksnäringen samtidigt som dessa har haft begränsade möjligheter att dra nytta av bland annat korttidspermittering. Stöd kan lämnas för tre olika perioder, mars – april, maj samt juni – juli 2020. Stödperiodens referensperiod är motsvarande månad eller månader 2019. Stöd kan erhållas om näringsidkarens nettoomsättning för stödperioden mars – april understeg 70%. För maj krävs 60% och juni – juli krävs 50%. Omsättningsminskningen ska så gott som uteslutande vara orsakad av Covid-19. Stöd lämnas med 75% av det faktiska omsättningstappet men högst 120 000kr per stödberättigad mottagare.

 

Vidare föreslås en utökad period som skall omfatta perioden augusti – oktober 2020, dock med lite andra villkor.

 

 • Förlängd anståndstid föreslås med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.

 Övriga skattenyheter

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, Sverige har till skillnad från många andra länder tidigare använt sig av ett formellt arbetsgivarbegrepp i skattesammanhang. Det har inneburit att när en person varit anställd och fått sin lön utbetald från ett företag har det företaget ansetts som arbetsgivare, även om personen i praktiken varit uthyrd och utfört sitt arbete åt ett annat företag. För personer med en arbetsgivare utanför landet har nuvarande lagstiftning fört med sig att anställda har kunnat hyras ut till ett företag i Sverige och arbeta här upp till 183 dagar utan att bli skattskyldiga.

Nya regler träffar nu de personer som är anställda i ett företag som inte är skattskyldigt i Sverige och sedan blir uthyrda till en svensk verksamhet, eller utländska företags fasta driftställe i Sverige, och i princip agerar som anställda i detta företag. Vissa undantag finns.

 

Avgörande faktorer för bedömningen av vem som är den ekonomiska arbetsgivaren är under vems ledning och kontroll som arbetet utförs, vem som bär risken för detta med mera.

 

 

Utländska arbetsgivare utan fast driftställe ska göra skatteavdrag för anställda som arbetar i Sverige. Enligt gällande regler ska en utländsk arbetsgivare utan fast driftställe i Sverige inte göra skatteavdrag vid utbetalning av lön till anställda här. Istället ska den anställde själv betala in skatt varje månad. Från och med 1 januari införs istället en skyldighet för alla utländska arbetsgivare att göra källskatteavdrag på ersättning som avser arbete som utförts i Sverige

 

En person bosatt i Sverige som normalt också arbetar i Sverige men gör tjänsteresor till annat land är som utgångspunkt skattskyldig för hela sin lön i Sverige. Skatteavdrag ska då göras från hela lönen. Skillnaden jämfört med tidigare är därmed inte skattskyldigheten i sig utan vem som betalar källskatten. I övriga fall ska skatteavdrag göras för den tid som arbete utförs i Sverige.

 

Skatteavdrag ska göras med 30 % om det inte finns ett beslut som säger annat.

 

Skatteavdrag ska göras vid betalning till utländsk mottagare om tjänster utförts i Sverige. Enligt gällande regler har det inte funnits något krav att göra skatteavdrag om mottagaren av en betalning för tjänster är en utländsk juridisk person, eller begränsat skattskyldig fysisk person, utan fast driftställe här. Detta har gjort att utbetalaren i vissa fall behövt ta ställning till mottagarens skattesituation i Sverige för att avgöra om skatteavdrag ska göras, och stått en skatterisk om avdrag inte gjorts och bedömningen varit fel.

 

För att inte behöva göra skatteavdrag är lösningen i de här fallen att mottagaren ansöker om ett godkännande för F-skatt i Sverige. Finns F-skatt ska inget skatteavdrag göras.

 

Sammanfattning. Regelverket som träder ikraft vid årsskiftet innebär omfattande förändringar, inte minst för utländska företag med personal i Sverige, men också för svenska företag som anlitar utländska underentreprenörer för arbete i Sverige.

 

Samtidigt som det medför en mer omfattande administration och i vissa fall likviditetspåfrestningar, blir det också i vissa situationer tydligare hur hanteringen ska ske.

 

För er som omfattas av regelverket och hyr in arbetskraft på något sätt från utlandet, eller är ett utländskt företag med personal i Sverige, kontakta oss för vidare information, hjälp och stöd.

 

Höstbudgeten – ett axplock

 

 • Skatten för personer över 65 år sänks ytterligare. (Ikraftträdande 1 januari 2021)

 

 • Rutavdraget utvidgas och taket höjs. Avdraget höjs till 75 000 kronor och tjänsterna utvidgas med bl.a. tvätt och vård av kläder vid tvättinrättning. Vidare omfattas möbleringstjänst och transporttjänst avseende bortforsling av bohag etc. till försäljningsverksamhet som drivs i syfte att främja återanvändning. (Ikraftträdande 1 januari 2021)

 

 • Skattereduktion för installation av grön teknik införs och ersätter det tidigare statliga stödet för bl.a. solceller. Reduktionen är riktad mot fysiska personer med ett tak om 50 000 kronor och omfattar både installation och material. Stödet är 15% av kostnaden för solceller samt 50% av kostnaden för installation av lagring och laddningspunkt. (Ikraftträdande 1 januari 2021)

 

 • Justering av schablonberäkningen för att fastställa värdet av bilförmån. Avsikten är att värdet skall spegla kostnaden för privat bilinnehav och för att inte premiera innehav av fossildrivna bilar. (Ikraftträdande föreslås fordon som blir skattepliktiga den 1 juli 2021 och därefter)

 

 • Schablonintäkten på uppskov avskaffas och träder i kraft den 1 januari 2021.

 

 • Förstärkning av nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning och utveckling förstärks genom att arbetstidsvillkoret sänks till 50%, istället för 75%. Sammanlagda avdragstaket höjs samtidigt från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad

 

Inför årsskiftet

 

Vad behöver man tänka på inför årsskiftet?

 • För kommande utdelningar – se över löner så att ni inte går miste om löneunderlag för er som har betydande lönekostnader. Anpassa er egen eller närståendes lön.
 • Tänk på att det är kontant utbetald lön under året som räknas
 • Tänk på att vid löneunderlagsberäkningen för löner 2020 och i vissa fall 2021 så måste man avräkna den del som avser lön i permitteringsstödet om bolaget uppburit sådant stöd.
 • Ligger ni i rätt inkomstläge – se nedan vad som gäller för året 2020. Högsta pensionsgrundande inkomst för 2020 uppgår till 538 700 kronor.
 • Kontrollera pensionsskyddet i era pensionsförsäkringar
 • Se nedan inkomstlägen och brytpunkter avseende inkomståret 2020

 

Inkomsttrappan 2020 <65 år  vid ingången av året
Fastställd förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 – 523 200 kronor 0% (endast kommunal inkomstskatt)
523 300 – 20 % inom skiktet

 

Inkomsttrappan 2020 >65 år  vid ingången av året
Fastställd förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 – 575 500 kronor 0% (endast kommunal inkomstskatt)
575 600 – 20 % inom skiktet

 

Om vi inte får anledning att återkomma med flera nyheter innan Jul så vill vi med detta nyhetsbrev passa på att önska er alla en;

 

God Jul och ett Gott Nytt År

 

Det senare torde nog inte vara svårt att uppfylla med hänsyn till hur det blev 2020. Tveka inte att höra av er vid frågor. Vi finns som vanligt inte längre bort än ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm