Nyhetsbrev 2021-02-23

Skatter och nyheter

Av allt att döma kommer vi att få leva med Corona även det här året, även om vaccineringarna till slut kan genomföras i stor skala för alla över 18 år. Krispaket och åtgärder fortsätter och förlängs men någonstans kan vi väl ändå se ljuset i tunneln.

Det här nyhetsbrevet kommer att ha focus på utökade och förlängda krisstöd samt återkommer vi med ytterligare upplysningar om det nya ekonomiska arbetsgivarbegreppet. Nästa nyhetsbrev som vi kommer att skicka ut om cirka två veckor tar sikte på förmånsregler och företrädesvis de nya bilförmånsreglerna fr.o.m. 2021-07-01. Därutöver även lite momsrelaterade frågor kring framförallt kundförluster i corona tider.

Utökade och förlängda krisstöd

 

 • Nedstängningsstöd, med anledning av den nya pandemilagen skall företag som p.g.a. nedstängningsbeslut inte kan bedriva sin verksamhet kunna erhålla stöd för att täcka upp till 100% av de fasta kostnaderna. Stödet kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd.

 

Stödet riktar sig till företag som varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och att de tappat minst 30% av sin omsättning. Stödet kräver dock godkännande från EU-kommissionen och ikraftträdandet är möjligt tidigast i början av april, men skall gälla retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Tanken är att stödet skall betalas ut kort därefter och administreras av Skatteverket.

 

 

 

 

 • Utökat och förlängt omställningsstöd, den 12 februari 2021 godkändes förlängningen av EU-kommissionen. Den förlängda stödperioden omfattar tidsperioden augusti 2020 till februari 2021. En ytterligare förlängning har aviserats och omfattar mars-april 2021. Det utökade stödet för perioden augusti – oktober 2020 är i enlighet med vad vi skrev i föregående nyhetsbrev. Dvs nettoomsättningen skall ha minskat med 40% för stödperioden augusti-oktober 2020 för att omställningsstöd skall betalas ut. För november-december, respektive januari-februari räcker ett omsättningstapp med 30% för att vara stödberättigad. När det gäller perioden mars-april så gäller även här 30%, men de två månaderna skall utgöra var sin stödperiod för att avräkningen ska fungera för de fall nedstängningsstödet skulle aktualiseras.

 

Stödet beräknas annorlunda jämfört med tidigare stödperioder. De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för mellan 70-90% av sina ¨icke-täckta¨ fasta kostnader. De fasta kostnaderna utgörs enligt samma definition som tidigare minskat med täckningsbidraget företaget fått från sin försäljning under stödperioden. När man fastställer täckningsbidraget får företag räkna med sina lönekostnader i de rörliga kostnader som minskar försäljningsintäkterna. Komplicerat kan man tycka med beror på EU:s regler för den här typen av stöd och bedöms vara mer förmånlig för de flesta företag.

 

Subventionsgrad för små företag är 90% och för de större företagen 70%. Med små företag menas 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger ca 100 miljoner kronor per år. Maximalt stöd för de tre stödperioderna t.o.m. februari 2021 är 97 miljoner och revisorsintyg (ej bestyrkande) krävs för ansökningar om 100 000kr per stödperiod.

 

De nya reglerna träder i kraft den 25 februari och ansökan om stöd t.o.m. december skall göras senast den 31 mars 2021.

 

 • Omsättningsstöd, för enskilda näringsidkare infördes tidigare mot bakgrund av att många enskilda näringsidkare har drabbats hårt, särskilt inom kultursektorn och besöksnäringen samtidigt som dessa har haft begränsade möjligheter att dra nytta av bland annat korttidspermittering. Stödet har tidigare förlängts och kommer att förlängas ytterligare till att omfatta även perioden mars och april.

 

Inom kort kommer också ett motsvarande stöd för handels- och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare. Motsvarande tidsperiod skall även gälla för de företagsformerna, dvs mars 2020 – april 2021.

 

För stödperioden augusti-oktober 2020 skall man ha haft ett omsättningstapp på 40% jämfört med samma period 2019 (omsättning 2019, minst 200 000kr). Stöder erhålls med 75% av omsättningstappet dock högst 72 000kr för stödperioden.

 

För stödperioden november-december 2020, januari-februari 2021 och mars-april 2021 skall man ha haft ett omsättningstapp på 30% jämfört med samma period 2019 (omsättning 2019, minst 180 000kr). Stöder erhålls med 90% av omsättningstappet dock 48 000kr för stödperioden, men för mars och april sker avstämningen månadsvis med 24 000kr/månad mars och april.

 

Regeringen arbetar för att de nya reglerna ska kunna träda ikraft så snart som möjligt. Stöden handläggs av Länsstyrelserna och ansökan sker via Boverkets webbplats.

 

 • Hyresrabatt för att minska kostnaderna för företag i vissa branscher infördes för perioden april-juni 2020. Regeringen har nu aviserat om en ny stödperiod, januari – mars 2021. Stödet förstärks utifrån att hyreskompensation ges med 50% av den nedsatta fasta hyran, upp till 50% av den ursprungliga fasta hyran. Tidigare gällde upp till 50% av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25% av dem ursprungliga fasta hyran. Kräver godkännande från EU-kommissionen

 

 • Korttidspermitteringen är kvar t.o.m. den 30 juni 2021 och en arbetsgivare får utan hinder av vad som anges om tidsperioder i lagen om stöd vid korttidsarbete, efter godkännande av Tillväxtverket, beviljas preliminärt stöd för stödmånader som infaller under perioden j december 2020 – 30 juni 2021. Inga krav ställs på att de ekonomiska svårigheterna ska ha kunnat förutses eller undvikas.

 

För stödmånader som infaller under perioden 1 januari – 31 mars 2021 ska löneminskningen uppgå till 4, 6 respektive 7,5% om arbetsminskningen är 20, 40 respektive 60%. För januari-mars 2021 kan man även korttidspermittera upp till 80%, med föreslagen förlängning till att omfatta även april 2021. Vidare förslås att subventionsgraden skall vara 75% t.o.m. april 2021, för att därefter sänkas till 50% för maj-juni 2021.

 

Jämförelsemånad för stödmånader som infaller under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 ska vara motsvarande månad som legat till grund för beräkning av tidigare stöd vid korttidsarbete. Om inte stöd erhållits tidigare är jämförelsemånaden september 2020.   

 

 • Karensavdrag förlängt tom 30 april 2021.
 • Ersättning för karensavdrag med schablonbelopp 810kr
 • Ersättning till egenföretagare för de 14 första karensdagarna med ett schablonbelopp om 810kr per dag
 • Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det Det innebär att sjuklönekostnaderna redovisas av arbetsgivaren som vanligt i den månatliga arbetsgivardeklarationen till Skatteverket. Ersättningen beräknas och krediteras automatiskt på företagets skattekonto.
 • Uppskjutet krav på läkarintyg från 8:e dagen till den 15:e dagen i ett sjukfall.

 

 • Sänkta arbetsgivar- och egenavgifter för unga har tidigarelagts och gäller fr.o.m. januari 2021 (istället fr.o.m. april 2021). Det innebär att arbetsgivaravgifterna är sänkta för 19 – 23 åringar från 31,42% till 19,73%.

 

 

Övriga skattenyheter

 

 • Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp redogjorde vi för i föregående nyhetsbrev. Eftersom detta är viktiga regelförändringar så sammanfattar vi nyheterna i korthet och i tre olika situationer.
 1. Ett utländskt företag som kommer att ha anställda som skall arbeta temporärt i Sverige måste registrera sig hos Skatteverket samt innehålla svensk skatt på lön till de anställda och också månadsvis rapportera den innehållna svenska skatten. Om kriterierna för den s.k. 183-dagarsregeln är uppfyllda behöver man däremot inte rapportera. Möjligheten att tillämpa denna regel är dock begränsad i praktiken till att arbetsgivaren har fast driftsställe i Sverige.
 2. Ett utländskt företag som bedriver viss verksamhet i Sverige ska lämna särskilda uppgifter för att möjliggöra för Skatteverket att bedöma om det föreligger skattskyldighet i Sverige, dvs i praktiken lämna underlag för att bedöma om man har fast driftsställe eller ej i Sverige.
 3. Ett svenskt företag som anlitar utländskt företag ska göra skatteavdrag med 30% från ersättning för arbete till utländskt företag som saknar F-skatt. I praktiken innebär det att det utländska företaget enbart kommer at få betalt med 70% av fakturerat belopp men kommer i efterhand att få återbetalning från Skatteverket om man konstaterar att företaget inte är skattskyldigt i Sverige.

Undantag för kraven på skattebetalning gäller om den anställde har en arbetsperiod som inte överstiger 15 arbetsdagar i följd (följer inte kalenderår) samt antalet arbetsdagar totalt inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår.

 

183-dagars regeln innebär;

 • Om den anställde vistas i Sverige högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod
 • Ersättningen betalas av en arbetsgivare som inte har hemvist i Sverige eller på dennes vägnar
 • Ersättningen belastar inte ett fast driftsställe som arbetsgivaren har i Sverige
 • o.m. 1 januari 2021 gäller att det inte får vara fråga om uthyrning av arbetskraft

Normalt kommer arbetstagaren att kunna tillämpa SINK-reglerna med 25% skatteavdrag och utan krav på att lämna svensk inkomstdeklaration. SINK-reglerna ger dock inte den enskilde någon rätt till avdrag för kostnader.

 

Nyheter och tjänster hos Baker Tilly Stockholm.

Vårt första inlägg när det gäller nyheter och tjänster hos Baker Tilly är koncernredovisning och kassaflödesanalys.

 

Våga upprätta koncernredovisning:

Enligt gällande lagkrav så är det endast ”större koncerner” som måste upprätta en koncernredovisning med åtföljande årsredovisning. Om koncernen enligt lagkraven är skyldigt att upprätta en sådan eller inte avgörs av om koncernen är av en sådan storlek att det uppfyller minst två av nedanstående kriterier:

•    Fler än 50 anställda (medeltal)
•    Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning
•    Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning

 

Detta gäller alltså koncernen totalt sett samt att dessa villkor måste ha uppfyllts två år i rad.

Många företag undviker att upprätta en koncernredovisning eftersom de enligt dessa lagkrav inte är skyldiga att göra det. Det finns dock starka skäl till att ändå upprätta en koncernredovisning.

Ett skäl är att styrelsen och företagsledningen kan få en förbättrad överblick över de företag som ingår i företagsgruppen ifråga jämfört med att bara titta på de enskilda bolagens resultat- och balansrapporter. Detta gäller ju såväl under löpande år som i samband med årsbokslut.

En koncernredovisning tvingar exempelvis företagsledningen att analysera underlagen till eventuella förvärv till värden högre än eget kapital för det bolag som förvärvats. Finns särskilda värden som bör särredovisas eller är hela övervärdet en förvärvsgoodwill? Hur slår en avskrivning på denna goodwill på koncernens resultat? Och så vidare.

Ett annat skäl kan vara att ligga steget före banker och andra kreditinstitut som allt oftare efterfrågar en koncernredovisning trots att företagsgruppen ifråga inte måste upprätta en sådan enligt de lagkrav som finns.

Slutligen så kan själva upprättande av en koncernredovisning i sig visa att krav på upprättande av en koncernredovisning faktiskt förelåg, då värdena angivna ovan gäller för den sammantagna koncernen.

 

Kassaflödesanalys:

Även detta är ett underskattat verktyg. Endast större företag är skyldiga att upprätta en analys över förändringen av årets kassaflöde men i stort sett alla företag med en betydande verksamhet har nytta av den. ¨Det har gått jättebra i år och vi har slagit alla våra budgeterad mål men var är kassan?¨ Inte en helt ovanlig fråga från en företagsledare vid årets slut. Kassaflödesanalysen ger en pedagogisk uppställning hur mycket den löpande verksamheten genererat och var medlen har tagit vägen och hur investeringar finansierats.

 

Tveka inte att kontakta oss på Baker Tilly Stockholm om Du behöver hjälp med upprättande av en koncernredovisning och eller en analys, antingen under löpande år eller i samband med årsbokslutet, så hjälper vi Dig med detta.

 

Vi på Baker Tilly Stockholm hoppas att ni alla får ett fint 2021