bakertilly stockholm logo

Nyhetsbrev 2020-05-11

Skatter, uppskov

 • Aktiebolag kan få anstånd med inbetalning av anställdas preliminärskatt och arbetsgivaravgifter i upp till ett år men omfattar sammantaget bara tre månadsinbetalningar. Inbetalningar gjorda i februari och mars 2020 kan ingå och återbetalas.

 

 • Anstånd med moms. Företag som redovisar moms månads- och kvartalsvis kan få anstånd med tre månaders moms. Företag som redovisar årsvis kan få momsen för 2019 återbetald.

 

 • Anstånden räntebeläggs med 1,25% + 0,3% av anståndsbeloppet i avgift för varje påbörjad kalendermånad – förslag finns om sänkning av ränta och avgift men ingenting har ännu beslutats om i den riktningen.

 

 • Viktigt att tänka på är företrädaransvaret när anstånden löper ut. Det föreligger ingen risk för företrädaransvar under anståndsperioden. När fristen löper ut är skulden förfallen, vilket medför att bolagets ledning måste i god tid innan anståndsperiodens slut ordna med finansiering av skattebetalningarna. Detta för att undgå personligt betalningsansvar. Företrädaransvar innebär kort att även om du bedriver din verksamhet i aktiebolagsform och normalt då inte har något privat ansvar för bolagets skulder och förpliktelser ändå har det gentemot förfallna skatter och avgifter.

 

 • Företagare som driver enskild firma eller handelsbolag kan ändra sin debiterad preliminärskatt genom jämkning samt begära förtidsåterbetalning av redan debiterad preliminärskatt. Hela vinsten för 2019 upp till 1 miljon kan sättas av till periodiseringsfond.

 

 

Lån

 • Almi har fått 3 miljarder för att öka utlåningen till små och medelstora företag. Svensk exportkredit ges ökade möjligheter att ge krediter till svenska exportföretag. Exportkreditnämnden får ökade möjligheter att lämna garantier för betalning vid köp av svenska varor och tjänster.

 

 • Banker har fått ökade ramar för utlåning. Delvis med hjälp av garantier från Riksbanken – dock lär garantikostnaderna hamnar hos låntagaren/företaget.

 

Kostnader för anställda

 

 • Nedsatta arbetsgivaravgifter under perioden 1 mars – 30 juni 2020. Arbetsgivaravgiften sänks till 10,21% för upp till 30 anställda och på en avgiftspliktig ersättning om höst 25 000 kronor per anställd och kalendermånad.

 

Vad är en avgiftspliktig ersättning? Förutom kontant ersättning för arbete ingår även skattepliktiga förmåner (t.ex. bil- och bostadsförmån) i underlaget. Till kontant ersättning räknas utöver lön bl.a. även avgångsvederlag, bidrag från arbetsgivaren till bostadskostnader, restidsersättning, tantiem, semesterersättning, sjuklön och styrelsearvoden.

 

 • Sjuklönekostnader. Utöver nedsatta arbetsgivaravgifter tar även staten hand om sjuklönekostnader för dag 2-14 samt karensdagen för den anställd. Den gäller sjuklöner under april-juni men föreslås nu så sent som i förra veckan förlängd t.o.m. juli.

 

 • Korttidspermittering under en period om 6 månader under perioden 16 mars – 31 december 2020. Den perioden avser stöd för korttidsarbete med arbetsminskning 20, 40 eller 60 procent. OBS den nya möjligheten att korttidspermittera till 80 procent gäller endast under perioden 1 maj till 31 juli. Lönetaket är 44 000 kronor.

 

Tänk på – att avtal med anställda måste finnas – antigen genom kollektivavtal eller direkt genom avtal med anställda. Frågan är arbetsrättslig och MBL berörs, vilket gör att man kan behöva ta hjälp med en arbetsrättsjurist för att inte kliva fel. Stödet är preliminärt och ges vid tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte hade kunnat förutse eller undvika – detta utan att närmare preciseras. Arbetsgivaren måste först ha gjort vad denne kunnat för att minska kostnaderna för arbetskraft – läs säga upp tillfällig personal och som inte är verksamhetskritisk. Företaget får inte vara på obestånd vid ansökan och vi rekommenderar att inga utdelningar lämnas till ägarna, i vart fall inte under 2020. Stödet är preliminärt och kan komma att återkrävas om man inte uppfyller villkoren. Kraven i betänkandet är högre än på Tillväxtverkets hemsida och kan påverka bedömningen när stöden senare följs upp. Regeringen har kommit med nya riktlinjer hur Tillväxtverket skall tillämpa regelverket.

 

Hyror 

 • Stödet innebär att en hyresvärd som sänkt hyran för en hyresgäst i särskilt utsatta branscher kan söka stöd för upp till 50 procent av den nedsatta hyran dock högst 50% av den fasta ursprungliga hyran. Hyresvärden ansöker om kompensation hos Länsstyrelsen. Statsstödet måste godkännas av EU, vilket kan vara en förklaring till varför det inte fått något riktigt genomslag förutom den osäkerheten kring vilka branscher som faktiskt berörs.

 

Omställningsstöd                     

 • För att lindra virusutbrottets ekonomiska konsekvenser för vissa företag har ett omställningsstöd presenterats. Syftet är att stödet skall göra det möjligt att överbrygga den akuta krisen och ge ett andrum för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet baseras på en omsättningsminskning och ges för att delvis täcka ett företags fasta kostnader. Storleken på stödet beror på omsättningsbortfallet och varierar mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exkl. lönekostnader för mars och april. Tappet i omsättningen beräknas i förhållande till motsvarande period förra året. Ett ersättningstak på 150 miljoner per företag, utbetalning sker via skattekontot och föreslås att träda ikraft 1 juli, regelverket kräver även EU-godkännande.

 

Krav;

 • Omsättning över 250 000 kronor föreg. år och har F-skatt, ej hemvist i skatteparadis.
 • Omsättningstapp på 30 procent
 • Skatteverket återkräver felaktiga stöd. Ansvar för osanna uppgifter.

 

Exempel Fasta kostnader
utöver löne-kostnader inkl. hyreskostnader
Omsättnings-tapp Stöd
Företag 1 500 000 50% 187 500
500 000 90% 337 500
Företag 2 2 miljoner 50% 750 000
2 miljoner 90% 1 350 000
Företag 3 300 miljoner 50% 112,5 miljoner
300 miljoner 90% 150 miljoner

 

Ny lag för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

 • Ny tillfällig lag trädde i kraft den 15 april 2020 med avseende på att underlätta att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Lagen upphör vid utgången av 2020.

 

Kort innebär lagen att styrelsen inför en stämma får besluta om insamling av fullmakter från aktieägarna eller medlemmarna även om det inte framgår av bolagsordning eller stadgar och utan att det står i kallelsen till stämman. Det blir således möjligt för en och samma person, som utses av styrelsen, att företräda flera aktieägare eller medlemmar. Kravet är att fullmakten skall vara skriftlig /elektronisk, undertecknad av ägaren/medlemmen och att den skall vara daterad. Även poströstning är tillåten, dock inte för samfällighetsföreningar.

 

Lagen gäller bl.a. för aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och samfällighetsföreningar.

 

Reflektioner och tips

 • Tänk på att utnyttja möjligheter till avsättning till periodiseringsfond jämte i förekommande fall överavskrivningar nu 2019 för att minimera bolagens skatter som skall betalas under 2020.

 

 • Följ upp preliminärt debiterade skatter – såväl de som betalats under 2019 som de som betalas för 2020. Ansök om förtidsåterbetalning och jämka innevarande års skatter om överskjutande skatt förväntas eller om vinst och pensionskostnader för 2020 inte bedöms uppgå till de belopp som återspeglas i preliminära debiteringar.

 

Ovan är både de enklaste och billigaste sätten att spara pengar i företaget. Anstånds- och uppskovsmöjligheterna är endast lån och måste förr eller senare betalas. Därför bör de endast utnyttjas för de företag som är livskraftiga och ser en temporär nedgång i sin verksamhet             och eller i avvaktan med arbetet med att finna andra finansieringsmöjligheter.

 

 • Det finns vissa möjligheter att differentiera nivåerna för arbetsminskning vad avser korttidsarbete även utan kollektivavtal. Det förutsätter att det går att dela upp personalen till olika driftsenheter i samma bolag. En driftsenhet kan vara en butik, den andra en fabrik/tillverkning eller kanske ett lager. En driftsenhet behöver inte vara självgående rent ekonomiskt.

 

Om korttidsarbete övervägs – överväg då inte aktieutdelning även om företagare ofta avstår lön till förmån för aktieutdelning då det kan vara ett mer skatteeffektivt sätt att ta ut en ersättning.

 

 • Avräkningskonton och villkorade aktieägartillskott – vid tveksamheter kring fortsatt drift. Se till så att skuldebrev finns upprättade på avräkningsskulder så att ägarens fordran ¨värdepappret¨ på bolaget kan anses utgivet av företaget – dvs möjlighet till förlustavdrag för ägaren redan vid ett eventuellt konkursutbrott. Omvandling av villkorade tillskott till ovillkorade tillskott skall även ske innan bolaget är på obestånd för att omedelbart förlustavdrag skall erhållas skattemässigt.

 

Lite statistik från Regeringen – t.o.m. 30 april

 • Beviljade stöd för korttidsarbete omfattar nu över 300 000 personer och utbetalade stöd uppgår till 15 miljarder kronor. Budgeterat stöd är 49 miljarder kronor.

 

 • Beviljade skatteanstånd omfattar nu 20 000 företag och uppgår till ca. 35 miljarder kronor. Budgeterade anstånd är 335 miljarder kronor.

 

Detta var allt för den här gången. Tveka inte att höra av er vid frågor. Vi finns inte längre bort än ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm