Nyhetsbrev 2019-12-18

I anslutning till stundande julledigheter vill vi informera lite om vad som händer efter det att höstbudgeten nu fattats beslut om samt om annan högaktuell årsskiftesplanering.

 

Ramarna har nu klubbats vad gäller höstbudgeten och respektive förslag klubbas nu successivt med all sannolikhet igenom i riksdagen.

 

Till förändringarna hör bl.a. följande – träder i kraft 1 januari 2020;

 • Slopad värnskatt fr.o.m. inkomståret 2020. Det innebär att alla inkomster som överstiger 509 400 kronor (prognos) beskattas med statlig skatt 20%. För 2019 gäller att beskattningsbara förvärvsinkomster över 703 100 kronor beskattas med 25%.
 •  Sänkt skatt för en miljon pensionärer över 65år. Gäller pensionärer som har en inkomst över 17 000 kronor per månad och sker genom att det förhöjda grundavdraget förstärks.
 • Sänkt kapitalkrav för aktiebolag som bildas fr.o.m. den 1 januari 2020. Sänkning sker från dagens 50 000 kronor till 25 000 kronor. Det som är värt att tänka på är att aktiebolagslagens (ABL 25 kap §13 m.fl.) regler som behandlar kontrollbalansräkning vid kapitalbrist alltjämt gäller. Det kan innebära att ett nybildat bolag efter ett datorköp och bolagskostnader står inför en kontrollbalanssituation.
  Krav införs på elektronisk betalning vid RUT- och ROT-arbeten. Det går således inte längre att hävda kontant betalning för rätt till skattereduktion.
 • Sänkt reklamskatt – ett led i avskaffandet av skatten.

  Nedan har senare ikraftträdande;
 • Ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp införs för arbetstagare som tillfälligt arbetar i Sverige. Det avgörande för beskattningen är vem arbetstagaren utfört arbete för – inte vem som betalar lönen. Förmodas träda ikraft den 1 januari 2021
 • Ingångsavdrag införs i form av nedsatta arbetsgivaravgifter för personer som står långt bort från arbetsmarknaden. Avdraget kommer framförallt att omfatta unga personer som är nya på arbetsmarknaden och saknar högre utbildning, långtidsarbetslösa samt nyanlända med uppehållstillstånd. Avdraget innebär att endast ålderspensionsavgiften om 10,21% skall betalas. Träder ikraft den 1 juli 2020 och omfattar löner som utbetalas efter den 30 juni 2020.
 • Förstärkt avdrag för forskning och utveckling genom en ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU-avdraget. Idag gäller ett avdrag om 10% av avgiftsunderlaget – dock max 230 000 kronor per månad. Finansdepartementet har nyligen skickat förslaget på remiss där avdraget föreslås höjt till 20% samtidigt som taket höjs till 450 000 kronor per månad. Förslås träda ikraft den 1 april 2020.
 • Skatt på bärkassar införs, större kassar 3 kronor/kasse och mindre 30 öre/kasse. Föreslås träda i kraft 1 maj 2020.På gång;
 • Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter, det s.k. E-handelspaketet. Paketet innebär i korthet att nya regler och ändringar införs i mervärdesskattelagen. Det föreslås att undantaget från mervärdesskatt vid import av försändelser med lågt värde slopas. Det föreslås också att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga för mervärdesskatt avseende försäljning av varor från säljare i ett tredjeland som görs via plattformen. Vidare föreslås att den särskilda ordningen för redovisning och betalning av mervärdesskatt (Mini One Stop Shop) som i dag gäller för elektroniska tjänster utökas till att gälla för alla tjänster och för vissa omsättningar av varor. Vidare föreslås att den nuvarande omsättningströskeln för distansförsäljning av varor från andra EU-länder slopas. I stället ska den EU-gemensamma tröskel som gäller för bestämmande av beskattningsland för elektroniska tjänster även gälla för unionsintern distansförsäljning av varor. Skall träda ikraft 1 januari 2021

Tabeller – nu är sista chansen att anpassa lönen för 2019

 

Inkomsttrappan 2019
Fastställd förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 – 504 400 kronor 0% (endast kommunal inkomstskatt)
504 500 – 703 000 20 % inom skiktet
703 100 – 39 700 kr + 25% inom skiktet

 

Inkomst för 2019; 42 030 kronor alt. 58 580 kronor per månad, där 43 300 kronor per månad har givit en högsta pensionsgrundande inkomst.

 

För inkomståret 2020 gäller nedan

 

Inkomsttrappan 2020
Fastställd förvärvsinkomst Statlig skatt på inkomst inom skiktet
0 – 523 200 kronor 0% (endast kommunal inkomstskatt)
523 200 – 20 % inom skiktet

Inkomst för 2020; 43 600 kronor per månad där 44 900 kronor per månad ger en högsta pensionsgrundande inkomst.

 

Slutligen,

 

– Glöm inte att se över löneunderlagen så att inga gränsbelopp för lågbeskattad utdelning beräknade enligt huvudregeln förloras. Beräkningarna kan vara komplicerade, vi står till er tjänst för att beräkna om eventuella tilläggslöner behöver tas ut. Tänk på att det är kontant utbetalda löner under beskattningsåret 2019 som utgör underlag och förutsättningar för kommande års utdelningar.

 

Med detta önskar vi på Baker Tilly Stockholm från oss alla till er alla en
God Jul och ett Gott Nytt År.