Nyhetsbrev 2019-05-28

I föregående nyhetsbrev listade vi i punktform upp vad Januariöverenskommelsen (JÖ) innefattade. Sedan dess har vi fått en vårändringsbudget vari förslagen utvecklats. Nedan återger vi det, som vi tycker, mest intressanta och som påverkar många av våra kunder.

  • Nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den först anställde och som anställs av enskilda näringsidkare, aktie- och handelsbolag permanentas. Reglerna innebär ju att företag och företagare som anställer sin första anställde endast betalar ålderspensionsavgiften om 10,21% de första tolv månaderna. Ett enmansföretag som anställer sin första person betalar bara ålderspensionsavgift de första 24 månaderna. Tidigare var tanken att det ursprungliga regelverket skulle upphöra vid utgången av 2021.
  • Nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga som vid årets ingång fyllt 15år men inte 18år införs. Det innebär att ålderspensionsavgift endast betalas på ersättning upp till 25.000kr per månad.
  • Kemikalieskatten höjs på viss elektronik. Skatten blir 11kr per kilo för vitvaror och 160 kr per kilo för övrig elektronik. Maximalt skattebelopp per vara blir 440kr.
  • Ändringarna ovan träder ikraft den 1 augusti 2019, med vissa tilläggsdatum för anställningstidpunkter när det gäller nedsättningarna ovan.

Vidare föreslås;

  • Skatten på flygresor behålls.
  • Momsskattesatsen på naturguidning utanför tätort behålls med 6%.
  • Avdragsrätt för gåvor till ideell verksamhet återinförs – gäller fysiska personer
  • Höjt tak för RUT för personer som inte fyllt 65år. RUT höjs från 25.000kr till 50.000kr.
  • Avskaffad särskild löneskatt för personer som vid årets ingång fyllt 65år. Idag tas löneskatt ut med 6,15% på lön, arvoden och förmåner till sådana personer.
  • Ovan föreslås träda ikraft den 1 juli 2019, men RUT-avdraget föreslås gälla för hela beskattningsåret 2019.

Nya generationsskiftesregler

Det har funnits en samsyn sedan länge i riksdagen att avyttringar av så kallade kvalificerade andelar (läs 3:12-bolag) i fåmansföretag, så långt det är möjligt beskattas på ett likformigt sätt och att skattereglernas utformning inte påverkar om verksamheten avyttras till någon inom eller utom närståendekretsen. Med gällande regler hamnar säljarna i s.k. karens om man väljer att via eget bolag sälja verksamhetsbolaget till någon utanför närståendekretsen, vilket man inte gör om man säljer till någon inom närståendekretsen. Med karens innebär förenklat i det här fallet att efter 5-6 år, och om säljarna förhåller sig passiva och inte direkt eller indirekt genom ägande deltar i samma eller likartad verksamhet, kan få ut försäljningsvinsten till en relativt låg beskattning (25%).

Med de nya reglerna åtgärdas detta samtidigt som det nya regelverket är komplicerat och inte mer ingående lämpar sig att redogöra för i ett nyhetsbrev. Regelverket träder ikraft den 1 juli 2019 och tillämpas på överlåtelser som sker fr.o.m. det datumet.

 

Nytt dubbelbeskattningsavtal med Portugal

Den principiella svenska inställningen när det gäller beskattning av pension som tjänats in i Sverige skall beskattas i Sverige. Det eftersom pensionsavsättningarna varit avdragsgilla i Sverige när avsättningarna gjordes. Genom det nya avtalet ges Sverige rätt att beskatta även privata tjänstepensioner. Rätten att beskatta pensioner har gällt sedan tidigare för offentliga pensioner och privat pensionssparande. Beskattningsrätten ges enligt avtalet för privata tjänstepensioner som utbetalas fr.o.m. 1 januari 2023.

 

Sänkt aktiekapitalgräns

I en promemoria från justitiedepartementet föreslås en sänkning av kapitalgränsen för privata aktiebolag till 25.000kr från 50.000kr. Regeringen anser att ambitionen bör vara att kravet inte skall vara högre än nödvändigt. Mot det ställs andra intressen, t.ex. borgenärsskydd och kapitalkravets funktion som spärr mot ogenomtänkt, oseriöst företagande jämte ekonomisk brottslighet. Förslaget till sänkt kapitalkrav föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

 

Vad gäller vid avdrag för kundförlust inkomstskattemässigt och momsredovisningsmässigt?

Den frågan får vi ofta så här i bokslutstider, då frågan ofta blir högaktuell. Vi vill därför lämna lite information om regelverk och praxis.

Enligt Årsredovisningslagen skall i räkenskaperna en fordran tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Dvs fordran skall tas upp till det belopp som beräknas inflyta (försiktighetsprincipen).

Inkomstskatt

I skattelagstiftningen saknas särskilda bestämmelser om värdering av kundfordringar. I de fallen skall nedskrivningen godtas även vid beskattningen om nedskrivningen följer god redovisningssed. Skatteverkets praxis har dock varit restriktiv vid avdragsrätt för kundförluster.

Avdrag medges alltid för en konstaterad förlust (konkurs eller ackord). Normalt även om kunden ställt in betalningarna.

Det är den skattskyldige som har bevisbördan och som skall visa sannolikheten för att fordran är osäker, så i praktiken behöver man för avdragsrätten visa att man gjort aktiva indrivningsförsök, dvs t.ex. flertalet betalningskrav, inkasso och/eller att man riktat ett betalningsföreläggande utan effekt. Att tänka på är att bevisningen är fri och att indrivningsåtgärder m.m. inte är nödvändiga förutsättningar för avdrag. Bevisningen kan då istället bestå av att visa kunskap om kundens ekonomiska situation och dennes avsaknad av betalningsförmåga. Det finns också ett avgörande från Kammarrätten Göteborg där ett bolag medgavs avdrag trots att enda åtgärder var att vid upprepade tillfällen ringa kunderna och att skicka e-postmeddelanden och påminna om betalning. Omständigheterna i det ärendet var dock att fordringarna dels var gamla och dels att kunderna fanns i Sydamerika och Ryssland.

Mervärdesskatt

I mervärdesskattelagen (ML) finns inte något utrymme att minska beskattningsunderlaget endast p.g.a. att det finns en osäkerhet om att fordran för en vara eller tjänst kommer att betalas. Först när förlusten har uppkommit påverkas beskattningsunderlaget. Således gäller ett strikt konstaterande. Dvs i princip konkurs, ackord eller att Kfm. nyligen har gjort resultatlösa försök till utmätning.

Det ställs generellt högre krav på bevisning momsmässigt än inkomstskattemässigt. Tänk på möjligheten till öppna yrkanden både vad gäller inkomstskatt och i momsredovisningen. Gör man så minskar risken för att skattetillägg påförs.

 

Med detta önskar vi på Baker Tilly Stockholm er alla en skön Vår, trevlig Midsommar och en härlig Sommar.