Nyhetsbrev 2020-07-07

Omställningsstöd – nu i praktiken

 

 • För att lindra virusutbrottets ekonomiska konsekvenser för vissa företag har ett omställningsstöd tidigare presenterats. Syftet är att stödet skall göra det möjligt att överbrygga den akuta krisen och ge ett andrum för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Stödet baseras på en omsättningsminskning och ges för att delvis täcka ett företags fasta kostnader. Storleken på stödet beror på omsättningsbortfallet och varierar mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exkl. lönekostnader för mars och april.

 

Från den 22 juni till den 31 augusti går det att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket

 

Nedan följer en förenklad beskrivning för hur du snabbt kan avgöra om ditt bolag är berättigat till stöd och, i så fall, hur stort stödet kan bli.

 1. Utgör företagets sammanlagda nettoomsättning i mars och april 2020 mindre än 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för mars och april 2019 har du rätt till stöd.

 

 1. Stödet är en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Storleken på stödet beror på omsättningsminskningen och andelen beräknas enligt följande:

 

75% x procentuell nedgång i nettoomsättningen för mars och april 2020 jämfört med nettoomsättning mars och april 2019 x fasta kostnader mars och april 2020.

 

 

 

 1. Är nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande orsakad av effekterna från Covid-19 har du rätt till stöd.

 

 1. Företaget, under perioden mars 2020 – juni 2021, inte verkställer ett beslut om vinstutdelning eller liknande värdeöverföringar.

 

Beräkning av möjligt stöd:

Enkel beräkning av möjligt stöd kan du göra på skatteverkets hemsida. Där finns också tydligare beskrivet vilka kostnader som anses vara fasta samt mer information om stödet:

 

Skatteverket

 

 

Om det sökta omställningsstödet överstiger 100 000 kr skall ansökan innehålla ett skriftligt undertecknat yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

 

Om du har frågor eller vill ha hjälp med beräkningar och/eller intyg kommer vårt kontor vara bemannat under i stort sett hela sommaren. Det viktiga är att ni får fram tillräcklig information i tid. Då kan vi hjälpa till att förbereda ansökan. Om din kontaktperson är på semester – maila info@bakertillystockholm.se så kommer någon av våra medarbetare att besvara ditt mail och förse dig med information om vad du behöver ta fram för uppgifter. Då kan ansökan med eventuellt intyg vara klar i god tid innan den 31 augusti. Om det under någon vecka blir hög arbetsbelastning och få medarbetare hoppas vi att ni har förståelse för att svarstiden kan bli något längre än vad ni normalt är vana vid.

 

Moms på kundförluster

 

 • Den pågående pandemin påverkar de flesta företagen och skapar kundförluster för många leverantörer. Skatteverket har därför publicerat ett nytt ställningstagande som gäller t.o.m. den 31 december 2020 och tar sikte på att minska kravet på när beskattningsunderlaget för moms får sättas ned på grund av kundförluster. Skatteverket anser i ställningstagandet att det får anses sannolikt, och därmed kan presumeras, att köparen saknar möjlighet att betala sin skuld om samtliga följande förutsättningar är uppfyllda;
 • Köparen skall vara en beskattningsbar person
 • Fakturan utfärdas mellan den 1 februari 2020 – den 31 december 2020.
 • Det har gått minst 3 månader sedan fordran förföll till betalning
 • En skriftlig betalningspåminnelse har skickats ut
 • Säljaren och köparen är inte i intressegemenskap.

Under ovanstående förutsättningar får säljaren sätta ned beskattningsunderlaget på grund av en kundförlust även om denne inte på något annat sätt har visat att köparen i fråga saknar betalningsförmåga. Om säljaren senare får betalt helt eller delvis är säljaren självklart skyldig att åter redovisa moms på den betalning som har influtit.

 

Hyresrabattens påverkan på momsen

 • De hyresvärdar som har sänkt den fasta hyran för hyresgäster i vissa utsatta branscher, kan söka kompensation för en del av hyran. Vid uthyrning av momspliktiga lokaler påverkas redovisningen av moms. Det statliga stödet är direkt kopplat till priset. Det innebär att stödet ingår i beskattningsunderlaget och behandlas som en del av den totala hyresersättningen. Om en hyresvärd är skattskyldig till moms för uthyrning av en lokal ska därför moms tas ut på all hyresersättning, dvs även på det statliga stödet. Hyresgästen i sin tur får avdrag för den ingående momsen han blir debiterad av hyresvärden.

Tillfällig skattefrihet för;

 • Förmån av fri parkering till anställd i anslutning till arbetsplatsen till sådana anställda som har svårt att arbeta hemifrån och som har samhällsbärande funktioner. Gäller t.o.m. 31 december 2020.
 • Gåva till anställd upp till 1 000 kronor för att bidra till ökad konsumtion. Gäller t.o.m. 31 december 2020.
 • Taxiresa till och från arbetet skall inte beskattas på samma sätt som annars. Normalt beskattas resor mellan bostad och arbetsplats till marknadsvärdet. Om syftet är att minska risken för smittspridning, får taxiresor eller liknande reseförmån värderas till motsvarande kostnad för kollektivtrafik. Ställningstagandet gäller fr.o.m. mars 2020 och så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer kvarstår.

 

Inkomst av kapital – slopad schablonintäkt

 

 • Regeringen har i en promemoria föreslagit att slopa den s.k. schablonintäkten på uppskov. Den som avyttrar en privatbostad med vinst och förvärvar en ny bostad kan under vissa förutsättningar få uppskov med beskattning av kapitalvinsten genom att förvärva en ersättningsbostad. Det uppskov man får med beskattningen räntebeläggs (ca 0,5% av uppskovsbeloppet). Fr.o.m. 2021 föreslås att den som har ett uppskov inte längre ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Ändringen skall gälla både för obegränsat och begränsat skattskyldiga och även befintliga uppskov.

 

Skattefrågorna – januariöverenskommelsen – vad händer?

 

Någon som minns januariöverenskommelsen? Den gäller alltjämt och regeringen och samarbetspartierna C och L har ambitionen att förankra sin politik i överenskommelsen fram till riksdagsvalet om två år, även om politiken tagit time-out.

 • En skattereform skall utredas. Några direktiv till en sådan utredning har inte synts till. Samtidigt har Klas Eklund fått ett uppdrag att föreslå hur en skattereform kan tänkas se ut. Det finns ett färdigt utkast till en rapport som kommer i augusti. Även finanspolitiska rådet har lämnat ett förslag till reform avseende tjänst, kapital, fastigheter och moms.

 

 • Förenklingar av fåmansföretagsreglerna – utkast lär finnas men samarbetspartierna har inte kunnat enas om ett förslag. Förenklingar och eventuella skatteskärpningar – mer om det till hösten.

 

 • Förenklade regler för enskild näringsverksamhet har tillsatts och arbetat under våren. I innehållet finns att en så kallad schablonmetod för beskattning för personer verksamma inom den så kallade gig- och delningsekonomin. Här finns en stor både förenklings- och sysselsättningspotential.

 

 • Grön skatteväxling fortsätter. Det började i det lilla med skatt på plastpåsar och kemikalier. Bedöms fortsätta med sänkt inkomstskatt i vissa kommuner och skatt på bilar och energi.

Med två år fram till valet har politiken i praktiken ett år på sig att leverera enligt januariavtalet.

 • Förenklingsutredningens förslag antas genomföras till viss del.
 • Kanske någon förändring i 3:12-reglerna. Flera färdiga förslag finns och debatten är hård.
 • Marginella sänkningar av skatten på arbete för låg- och medelinkomsttagare och pensioner.
 • Gröna skatteväxlingar.
 • Skatteändringar som främjar sysselsättningen och efterfrågan efter Covid-19. Här kan komma överraskningar när smittspridningen lagt sig.
 • En fortsatt sänkning av skattetrycket bedöms vara mindre sannolikt efter Covid-19 då en omfattande statsskuld byggts upp.

Detta var allt inför sommaren men, som vanligt, tveka inte att höra av er vid frågor. Vi finns inte längre bort än ett telefonsamtal eller ett e-postmeddelande.

 

Med detta vill vi tillönska er alla en riktigt trevlig sommar efter en vår som inte varit som andra.

 

Med vänliga hälsningar

Baker Tilly Stockholm